خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
تحقيق بررسي بين دلبستگي و انسجام و انطباق خانوادگي زوجين تحت pdf
تاريخ : 19 تير 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق بررسي بين دلبستگي و انسجام و انطباق خانوادگي زوجين تحت pdf دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي بين دلبستگي و انسجام و انطباق خانوادگي زوجين تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي بين دلبستگي و انسجام و انطباق خانوادگي زوجين تحت pdf

اهداف پژوهش  ‌و
فرضیه های پژوهش  ‌و
روش تحلیل داده ها  ‌و
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت و ضرورت موضوع 
تعریف مفاهیم و اصطلاحات 
تعاریف نظری 
تعاریف عملیاتی 
پیشینه و مبانی نظری 
بخش اول«خانواده» 
تعریف خانواده 
نقش و اهمیت خانواده 
نقش خانواده در رشد شخصیت فرزندان 
انواع خانواده 
الف-خانواده سهل گیر 
ب-  خانواده سخت گیر و مستبد 
پ-خانواده مقتدر 
خانواده باز 
خانواده بسته 
عملکرد خانواده 
کارکرد مطلوب خانواده 
الف) نظریات و رویکردهای مختلف به خانواده 
رویکرد روان شناختی به خانواده 
نظریه های سیستم ها در خانواده درمانی 
نظریه ارتباط 
رویکرد ساختاری به خانواده 
گرایش رفتاری به خانواده 
ارزیابی عملکرد و خانواده و عوامل آن 
مدل مک مستر در زمینه کارکرد خانواده 
مدل درمان رویارویی 
مدل بیورز 
مدل چند مختصاتی السون 
الف- یکپارچگی(انسجام) 
ب- انطباق پذیری 
ب)تحقیقات انجام شده در زمینه خانواده در ایران 
ج- تحقیقات انجام شده در زمینه خانواده درخارج از ایران 
بخش دوم: دلبستگی زناشویی 
الف: نظریات مختلف درمورد دلبستگی 
تفاوت دلبستگی با وابستگی 
پایه های شکل گیری نظریه دلبستگی  
نظریه روانکاوی فروید 
نظریه اریک اریک سون 
نظریه اشپیتز 
نظریه ماهلر 
نظریه ملانی کلاین 
نظریه کارن هورنایkaren horney 
نظریه آلفرد آدلر 
پژوهش های هارلو 
نظریه کردار شناسی 
پیدایش نظریه دلبستگی 
تعریف سبک دلبستگی 
نگرش نسبت به خود 
انواع سبک های دلبستگی و ویژگی های آن ها 
تحقیقات انجام شده در زمینه دلبستگی در ایران 
ج) تحقیقات انجام شده در زمینه دلبستگی خارج از ایران 
روش پژوهش 
-جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری 
-ابزارجمع آوری اطلاعات 
توصیف ابزارهای پژوهش 
ب) مقیاس تجربه روابط نزدیک برن،کلارک و شیور 
روش تحلیل داده ها 
شیوه اجرا 
4-2یافته های توصیفی 
نمودار شرکت کنندگان درپژوهش به تفکیک گروه 
4-3 یافته های استنباطی با آزمون فرضیه های پژوهش 
بحث و نتیجه گیری 
محدودیت های تحقیق 
منابع  و مأخذ 
پیوست 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي بين دلبستگي و انسجام و انطباق خانوادگي زوجين تحت pdf

-        آدلر،آ(1370)، روانشناسی فردی،ترجمه ی حسن زمانی،تهران:انتشارات تصویر

-        تکینسون و همکاران،(1379)، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران، تهران: رشد

-        احمدی،س10،(1372)بهداشت روانیدرخانواده،پژوهش های تربیتی: 2،3،4

-        بشارت،محمد علی(1383)،رابطه سبک های دلبستگی و کمال گرایی مثبت و منفی، در فصلنامه علوم تربیتی و روان شناسی، سال اول، شماره 1،اسفند1383

-        بهنام جمشید، ساخت های خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران: خوارزمی، چاپ اول،

-        پورافکاری، نصرت الله،(1383)، فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی، جلد اول و دوم. تهران: فرهنگ معاصر

-        پورافکاری، نصرت الله(1376) ،فرهنگ جامع روانشناسی  و روانپزشکی ،انگلیسی و فارسی تهران: انتشارات فرهنگ معاصر

-        تاملسیون، باربارا(1943)، راهنمای سنجش خانواده، ترجمه بهاری، فرشاد ومهدی هرسینی

-        سیداسماعیل،تهران:تزکیه،چاپ اول،1383

-        حسینیان،سیمین، زهرایی،شقایق:کولایی،آناهیتا، مقایسه و ارتباط عملکرد خانواده و سلامت روانی نوجوانان  فراری ازخانه با نوجوانان عادی،مقاله پژوهشی تازه ها و پژوهش های مشاوره، شماره شانزدهم،زمستان 1384،صص25-

-        شریعتمداری،علی روان شناس تربیتی،تهران،امیرکبیر،چاپ هفتم،1372

-        عریضی،فروغ، خانواده و بهداشت روانی، تهران: آوای نور،چاپ اول،

-        کارین ویلیام،(1376) پیشگامان روانشناسی رشد،ترجمه فرید فدایی،تهران: نشر اطلاعات

-        گلادینگ ،ساموئل(1992) خانواده درمانی، تاریخچه نظریه و کاربرد، ترجمه بهاری، فرشاد: سیف، سوسن: تبریزی، مصطفی، تهران: تزکیه چاپ اول،1382

-        خورشیدی، عباس، رفتار والدین و تربیت فرزندان، تهران: سیطرون،چاپ اول، فروردین

-        دلاور،علی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر ویرایش،چاپ بیستم، ویرایش سوم، پاییز

-        دیوس،ک.(1382)،خانواده راهنمای مفاهیم و متون برای متخصص یاوری، ترجمه ف بهاری، تهران: انتشارات تزکیه

-        زیمون، فرتیز بی زکلمنت؛ الریچ؛ اشترلین،هلم.(1999) مفاهیم و تئوری های کلیدی در خانواده درمانی، ترجمه: پیرمرادی، سعید، اصفهان، همام ، چاپ اول،1379

-        مظاهری، م (1377). الگوهای دلبستگی  نوزادان ایرانی، مجله روانشناسی، سال دوم، شماره4 ،315-292

-        هالفورد،ک(1384)، زوج درمانی کوتاه مدت، ترجمه: مصطفی تبریزی، مژده کاردانی و فروغ جعفری، تهران: انتشارات فرا روان

اهداف پژوهش

1-   تعیین رابطه بین دلبستگی و انسجام و انطباق خانوادگی

2-   تعیین رابطه بین دلبستگی زناشویی و میزان تحصیلات

3-   تعیین رابطه بین دلبستگی زناشویی و جنسیت

4-   تعیین رابطه بین انسجام و انطباق خانوادگی و جنسیت

5-   تعیین رابطه بین انسجام و انطباق خانوادگی و میزان تحصیلات

فرضیه های پژوهش

1-   بین دلبستگی و انسجام و انطباق خانوادگی رابطه وجود دارد

2-   بین دلبستگی زناشویی و میزان تحصیلات. رابطه وجود دارد

3-   بین دلبستگی زناشویی و جنسیت رابطه وجود دارد

4-   بین انسجام و انطباق خانوادگی و جنسیت رابطه وجود دارد

5-   بین انسجام و انطباق خانوادگی و میزان تحصیلات رابطه وجود دارد

روش تحلیل داده ها

بر رویداده های به دست آمده از ابزارهایی که نام برده شد در تحلیل اطلاعات این پژوهش از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استناد شده است. همچنین برای تائید یا رد فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون گام به گام و از روش های آماری منتاسب دیگر در نرم افزارspss-18 وجود دارد، استناد شده است

شیوه اجرا

همین طور که گفته شد داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای- میدانی(پخش پرسشنامه) جمع آوروی شده است

نمونه این پژوهش که 200 نفر از زوجین شهرستان میبد است، به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند که 140 نفر ازآنان زوجین بدون مشکل و 60 نفر زوجین دارای مشکل را تشکیل می دادند

دو پرسشنامه مقیاس ارزیابی انسجام و انطباق خانوادگی (faces) به افراد ارائه می شد سپس داده های جمع آوری شده از این طریق، از طریق نرم افزار spss-18 مورد تحلیل قرارگرفت.

مقدمه

ازدواج پیمانی است مقدس که در میان تمامی اقوام و ملل و در تمامی زبان ها و مکان ها وجود داشته است(نوابی نژاد1367،به نقل از ستاری،1387)

بسیاری از افراد در مراحلی از زندگی شان وارد روابط زناشویی صمیمانه ای می شوند و داشتن  روابط صمیمانه با افراد نزدیک زندگی چون والدین، همسر و فرزندان  یکی از مهمترین نیازهای بشری است. تلاش در جهت جستجو و حفظ روابط با افراد مهم زندگی یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با وی همراه است (بطلانی،اصفهانی،1387)

رابطه زناشویی مستلزم آن است که زوجین یاد بگیرند چگونه با هم ارتباط برقرار کنند و چگونه با هم متفاوت باشند. در مجموع می توان گفت با توجه به این که خانواده ها نقشی مهم در زندگی و تکامل توده مردم دارند بنابراین بررسی خانواده از جبنه های مختلف حائز اهمیت است

بیان مسئله

زوجین به عنوان هسته اصلی خانواده مورد توجه جامعه هستند. سلامت و پویایی خانواده که هسته سازنده جامعه محسوب می شود، ریشه در سلامت و شادابی زوجین دارد بنابراین شاید بتوان زوجین را نیروی محرکه و جهت دهنده خانواده به حساب آورد

عوامل متعددی در خانواده باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله این عوامل دلبستگی است. دلبستگی و داشتن رابطه برای رشد روانی ،تکوین شخصیت و سلامت هیجانی ضروری است. عموما دلبستگی ، علاقه و عاطفه تعهد آور است. یعنی یک پیوند یا گره میان افراد است (بطلانی،اصفهانی،1387) و هر گونه خلل در این رابطه موجب آسیب ها و خطرات بعدی می شود

با توجه به مطالب گفته شده،دلبستگی بر روابط اعضای خانواده و زوجین تاثیر زیادی می گذارد.صرف نظر از موقع شناسی، تمام خانواده ها مجبورند با همبستگی خانواده برای نمونه پیوند عاطفی و انطباق پذیری خانواده برای نمونه توانایی تغییر و انعطاف پذیر بودن سر و کار داشته باشند(السون[1]،1984،استرانگ[2] و دی ولت[3]،1986 به نقل از گلادینگ[4]، 1993)


اهمیت و ضرورت موضوع

با توجه  به این که خانواده مهمترین نهادی است که در آن فرد رشد می یابد و شخصیت هر فردی در خانواده شکل می گیرد و شخصیت هر فردر در همسر گزینی و به خصوص در کیفیت روابط زناشویی تاثیر می گذارد . بنابراین سعادت هر فرد درگرو خانواده او و نحوه تعامل و ارتباط ئالدین او می باشد

این تحقیق  بر آن است تا دو عامل مهم را که بر روابط خانواده تاثیر می گذارد بررسی کند و سعی می شود با کمک آن عواملی را که کیفیت و کارایی خانواده را پایین می آورد شناسایی کند

از عواملی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد عامل دلبستگی می باشد. دلبستگی بر رابطه زوجین از جمله بر روابط جنسی زوجین تاثیر دارد. برای بسیاری از زوجین ارتباط جنسی زمانی اتفاق می افتد که ارتباطشان تقویت شود و قادر باشند ارتباط لطیف تر و ظریف تری را با یکدیگر برقرار کنند و نیازهای دلبستگی شان را پاسخ گویند. دومین عاملی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد انسجام خانواده که یک مولفه  مهم کارکرد خانوادگی محسوب می شود و مسلماً  از عواملی است که میزان موفقیت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد

 

 

 

 

 

خلاصه فصل اول

در این فصل پس از بیان مقدمه و موضوع پروژه مورد بررسی قرار گرفت. سپس به بحث در زمینه اهمیت و ضرورت موضوع و انسجام و انطباق خانوادگی و دلبستگی زناشویی پرداخته شد. اهداف پژوهش که شامل یک هدف بود نیز در این فصل بیان شد و سپس به بیان فرضیه براساس هدف پژوهش پرداخته شد

همچنین تعریفی ازتمام مفاهیم به صورت نظری و عملیاتی ارائه شد


تعریف مفاهیم و اصطلاحات

متغیرهای تحقیق پیش رو شامل دو بعد از ابعاد کارکردی خانواده انطباق پذیری خانوادگی و انسجام خانوادگی و نیز عزت  نفس نوجوانان  و دانش آموزان پس رسال اول دوره متوسطه می باشد

تعاریف نظری

خانواده[5] : خانواده عبارت از یک واحد اجتماعی است که از ازدواج زن و مرد به وجود می آید و فرزندان آن ها مکمل آن ها خواهند بود. به طور کلی خانواده یک نظام است که خود اجزاء و اصولی دارد  که حاکم بر آن نظام است و رکن اصلی آن زندگی مشترک زناشویی است

کارکرد خانواده[6]: یعنی توانای خانواده در هماهنگی یا تطابق با تغییرات ایجاد شده درطول حیات، حل تضاد ها و تعارض ها، همبستگی بین اعضاء و موفقیت در الگوهای انضباطی، رعایت حد و مرز افراد،اجرای مقررات و اصول حاکم بر این نهاد با هدف حفاظت از کل سیستم خانواده (پورتس و هاول[7]،1992،نقل از اسلامی،1384)

انطباق پذیری خانوادگی[8]: توانایی و قابلیت یک سیستم مثلا یک فرد یا یک خانواده که در شرایط متغیردرونی و بیرونی انسجام خویش را فقط و بقای آن را تضمین می کند(زیمون فر[9] ودیگران،1999، ترجمه پیر مرادی،1379)

انسجام (یکپارچگی)خانوادگی[10]: پیوندهای عاطفی که اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند شامل چهار بعد بی علاقگی، فاصله، وابستگی و به هم پیوستگی شدید می باشد(منبع پیشین)

[1] Olson

[2] Strong

[3] Di Volt

[4] Geloding

[5]Family

[6]Family Fantioniny

[7] Ports& Howel

[8] Family Adabtability

[9] simon

[10] Familycohesion


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *