خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf
تاريخ : 27 اسفند 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf

فصل اول
کلیات پژوهش    
1-1- مقدمه    
1-2- تعریف و بیان موضوع پژوهش    
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    
1-4- متغییرهای اساسی پژوهش    
1-5- اهداف پژوهش    
1-5-1- هدف کلی    
1-5-2- اهداف جزئی    
1-6- فرضیه های پژوهش (سوالات پژوهش)    
1-7- تعارف مفهومی و عملیاتی واژه ها    
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش    
الف) مبانی نظری    
2-1- نظریات مربوط به رشد    
2-1-1- از دیدگاه اسلام    
2-1-2- مراحل رشد قبل از تولید    
2-1-3- مراحل رشد بعد از تولد    
2-1-4- تاثیر عامل خانواده بر رشد از دیدگاه اسلام    
2-2- نظریات رشد اجتماعی    
2-3- درونی سازی و نقش زبان    
2-4- مرحله یک رشد روانی – اجتماعی : اعتماد در برابر بی اعتمادی    
2-5- مرحله دو رشد روانی – اجتماعی: خود گرانی و  اتکاء به نفس در برابر شرم و شک    
2-6- مرحله سوم رشد روانی – اجتماعی : ابتکار در برابر گناه    
2-7- مرحله چهارم رشد روانی – اجتماعی : کوشایی در برابر حقارت    
2-8- مرحله پنجم رشد روانی – اجتماعی: هویت در برابر گم گشتگی    
2-9- مرحله ششم رشد روانی – اجتماعی : در برابر انزوا    
2-10- مرحله هشتم رشد روانی – اجتماعی : یکپارچگی در برابر نا امیدی    
2-11- مراحل رشد شناختی    

ب)پیشینه پژوهشی    
2-12- پژوهشهای داخلی    
2-13- پژوهشهای خارجی    
فصل سوم
روش پژوهش    
3-1- مقدمه    
3-2- روش پژوهش     
3-3- جامعه آماری    
3-4- نمونه و روش نمونه گیری    
3-5- ابزار پژوهش    
3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم
تحلیل داده ها    
4-1- مقدمه    
4-2- آمار توصیفی (تحلیل سوالات پرسشنامه)    
4-3- یافته های استنباطی (تحلیل فرضیات یا سوالات اساسی پژوهش)    
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات    
5-1- بررسی و مقایسه نتایج پژوهش با یافته های پژوهش های پیشین    
5-2- نتایج فرضیه های تحقیق    
5-3- کاربرد یافته ها     
5-4- پیشنهادهای پژوهش    
5-6- محدودیت های پژوهش    
فهرست منابع    
پیوست
پرسشنامه    

جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به نوع مدرسه    
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن    
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به معدل    
جدول 4-4- توزیع فراونی پاسخگویان میزان تحصیلات مادر    
جدول 4-5- توزیع فراونی پاسخگویان وضعیت اشتغال مادر    
جدول 4-6- فراوانی نمرات وابستگی بین فردی برای گروه های پنچ گانه    
جدول 4-7-  شاخص های توصیفی (مرکزی و پراکندگی) نمرات وابستگی بین فردی برای گروه های پنچ گانه    
جدول 4-8- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر     
جدول 4-9- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر    
جدول 4-10- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر    
جدول 4-11- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دانشگاهی و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات دیپلم و پایین تر    
جدول 4-12- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر کار و دانشی)    
جدول 4-13- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی)    
جدول 4-14- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی)    
جدول 4-15- آماره های آزمون t گروه های مستقل( دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی)    

نمودار 4-1- توضیع فراوانی افراد با توجه به نوع مدرسه    
نمودار 4-2- توضیع فراوانی افراد با توجه به سن    
نمودار 4-3- توضیع فراوانی افراد با توجه به معدل    
نمودار 4-4- توضیع فراوانی افراد با توجه به میزان تحصیلات مادر    
نمودار 4-5- توضیع فراوانی افراد با توجه به وضعیت اشتغال مادر    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي تاثير تحصيلات مادر بر رشد اجتماعي دانش آموزان تحت pdf

1  احمدی، علی اصغر. اشتغال مادران و سازگاری اجتماعی فرزندان. نشریه فرهنگ و پژوهش شماره 127
2  اسودی، مریم. (1377). بررسی اثر تفکرات غیر منطقی بر رضایت مندی زناشویی. دانشگاه مشهد.(13/12/1392)
3  اعتمادی، عذراء قاسمی ارگنه، حامد و زیلا بی سندگانی، امین. بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مادران شاغل و غیرشاغل  با رشد اجتماعی کودکان پیش دبستانی، دختر شهر اصفهان.(23/1/1391)
4  افخمی اردکانی، فاطمه. (1383). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اجتماعی نوجوانان از نگرش فرهنگیان. (پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور اردکان
5  ایزدیفر، داریوش . مقایسه رشد اجتماعی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان فاقد پدر (شاهد،ایتام معمولی) با دانش آموزان دارای پدر در دبیرستان های شهرکرد.(17/2/92)
6  پاس، تاوارس و والدایرا،ماریلیاد.(1352) تأثیر شاغل بودن مادران بر فرزندان ،تهران
7  پدر شکوری شارمی ،فاطمه و موحدی ،احمدرضا (عابدی)احمد. تأثیر بازی های کودکانه سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش آموزان دفتر اول ابتدایی ،دوفصلنامه رشد و یادگیری حرکتی– ورزشی ،شماره 7،بهار و تابستان 1390ص 147
8  حیدری ، حسین (1387) ، روان شناسی رشد شناختی اجتماعی کودکان و نوجوانان ، ناشر: رشد فرهنگ
9  دلاور،علی(1382). روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی .(سلسله انتشارات آزمایشی متون درسی چاپ بیستم)
10  راس وستا، مارشال هیث، اسکات میلر.(1386). رشد اجتماعی و عاطفی کودکان ، فرشته درویش قدیمی (مترجم)، مهدی خزعلی (ویراستار)،  ناشر: اباصالح
11  زارع زاده بیدکی ،سمیه .(1387) .بررسی میزان تأثیر شاغل بودن مادران بر تربیت فردی و اجتماعی فرزندان، ( پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور اردکان
12  سرمد،زهره و بازرگان ،عباس و حجازی،الهه . (1379) . روش های تحقیق در علوم رفتاری ،تهران : آگاه
13  سیدآبادی ، زهرا . (1391) . نقش و وظایف مادر از دیدگاه علوم و قرآن و سنت در دوران کودکی .( 23/1/1391)
14  شاکر اردکانی ، فاطمه (1390). بررسی تفاوت رشد اجتماعی فرزندان مادران شاغل و خانه دار در مقطع ابتدایی اردکان(پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی) دانشگاه پیام نور میبد
15  شاکر اردکانی ،مریم .(1391).  بررسی تأثیر شاغل و غیر شاغل بودن مادران بر عزت نفس دانش آموزان دفتر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 2 کرج در سال تحصیلی 90-1389 ( پایان نامه کارشناسی در رشته علوم تربیتی ) دانشگاه پیام نور اردکان
16  طباطبایی ، سیده راضیه . (1386) . تأثیر آموزش و مهارت های اجتماعی بر افزایش مهارت های اجتماعی و بهبود روابط با همگان در کودکان پسر مبتلا به اختلال کمبود توجه/ پیش فعالی مقطع ابتدایی. (17/2/92)
17  کارتلج، میلبرن ،جی اف، آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان .(ترجمه ی محمدحسین ، نظری نژاد) مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی ،سال 1369
18  لطیفی ، زهره ، بررسی تأثیر شاغل بودن بانوان بر ویژگی های روانی آنان در پرسشنامه 95 scl
19.  محمودی ، محمدتقی(1376) . بررسی رابطه اشتغال مادر و ویژگی های شخصیتی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت فرزندان در بین دانش آموزان دبیرستان های مناطق 2،5،9 شهر تهران 
20  مقتدری ، نازفردرفاهی ،ژاله . اثربخشی آموزش ارزش های زندگی بر رشد اجتماعی کودکان و خودکارآمدی والدین آنان . فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی ، شماهر 30، پاییر
21  منصور، محمود. (1378). روان شناسی ژنتیک. تهران: انتشارات سمت
22  موسوی خوزستانی ، جواد (1382) توسعه، نظریه های اجتماعی ، ناشر : توسعه
23  مهدویان ، فاطمه .(1367) . تأثیر آموزش ارتباط بر رضایت مندی زناشویی و سلامت روان ، تهران انیتستو
24  نظیری ، سیما .(1371) . رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان . تهران : انجمن اولیاء و مربیان
25  وسائل الشیعه ج 15
26  وندر زندن، جیمز. (1379). روان شناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی. تهران: انتشارات بعثت
27  هافمن ، کارل و ورونوی ،مارک و دورنویی ،حودیت .(1379) . روان شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد). (مترجم سیامک نقشبندی و دیگران). تهران : انتشارات ارسباران. چاپ دوم
28  هیلگارد، ارنست؛ اتکینسون، ریتال؛ و اتکینسون، ریچارد. (1381). زمینه روانشناسی. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ شاملو، سعید؛ گاهان، نیسان؛ کریمی، یوسف؛ هاشمیان، کیانوش. تهران: انتشارات رشد. چاپ دهم
29  نجاتی,حسین,روانشناسی رشد,تهران,نشر مرشاد,(1371),چاپ اول

چکیده

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی تاثیر تحصیلات مادردر دوطبقه ی زیر دیپلم و دیپلم ِ فوق دیپلم وبالاتر بر رشد اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان اردکان  بپردازیم

جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان در اردکان است که تعداد آنان طبق آماری که توسط سازمان آموزش و پرورش شهرستان اردکان ارائه شده است1490 نفر بودند

در این روش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (یا طبقه بندی شده )،تعداد40 نفر دانش آموز انتخاب شدند.روش تحقیق علی- مقایسه ای یا روش پس رویدادی بوده است  به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه وابستگی بین فردی (BDI) (رشد اجتماعی ) هیر شفیلد برای نوجوان16-19 ساله برروی آزمودنی به اجرا در آمده است.ونتایج حاصل با استفاده از نرم افزار spss17 ودر سطح معنی دار 005/0و روش های آمار توصیفی (میانه ،میانگین،نما ،کمترین نمره ،بیشترین نمره،واریانس و انحراف استاندارد )و آمار استنباطی (ازمون لون و آزمون تی )مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در این پژوهش مورد نظر دارای 8فرضیه می باشد که یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که

1-    میزان وابستگی بین فردی در بین دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

2-    میزان اتکای عاطفی به دیگران در بین دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

3-    میزان کمبود اعتماد به نفس در بین دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

4-    میزان اعلام استقلال در بین دانش آموزان دختر  با مادرانی با تحصیلات زیر دیپلم ودیپلم و دانش آموزان دختر با مادرانی با تحصیلات فوق دیپلم وبالاتر تفاوت معنادار وجود ندارد

5- میزان وابستگی بین فردی در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

6- میزان اتکای عاطفی به دیگران در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

7- میزان کمبود اعتماد به نفس در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

8- میزان اعلام استقلال در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی و دانش آموزان دختر هنرستانی تفاوت معنادار وجود ندارد

1-1- مقدمه

انسان اصالتاٌ موجودی اجتماعی است. هوش ، استعداد ، توانمندی های بالقوه وخصیصه های شخصی انسان درفرآیند زندگی اجتماعی و تعامل بین فردی ظاهر شده شکل می گیرد، رشد وشکوفایی و کمال ابعاد وجودی انسان نیز در سایه ی زندگی جمعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی میسر می گردد چرا که انسان اساساً هوشمند ومختار وبالطبع مسئول ومتعهد آفریده شده است. بر این اساس همواره در هدف­های کلی تعلیم وتربیت بر جنبه­های اجتماعی آن تاکید شده است. لذا خود شناسی،برقراری روابط مؤثر ومتعالی با دیگران پذیرش مسئولیت های اجتماعی ونیل به کفایت های اقتصادی از مهمترین  هدفهای تعلیم وتربیت است. اساس مکتب اسلام نیز مبتنی بر اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی است. در واقع بزرگترین رسالت پیامبراسلام (ص) نیز در تربیت اخلاق اجتماعی انسان ها خلاصه می شود(وندر زندن،1379)

  اجتماعی شدن فرآیندی است که در آن هنجارها، مهارتها،انگیزه ها، نگرش ها ورفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب ومطلوب شناخته شود

در این فرآیند،اکتساب وبه کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران،یکی از مولفه های اصلی رشد اجتماعی به خصوص دربین کودکان ونوجوانان محسوب می شود. بنا به تعریف،مهارتهای اجتماعی به رفتارهای آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود،رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی بینجامد (کارتلج ومیلبرن 1985،ترجمه نظری نزاد،1369)

در این راستا،رفتار اجتماعی بر تمامی جنبه های زندگی کودکان ونوجوانان سایه می افکند وبر سلامت روانی،سازگاری وشادکامی بعدی آنها تاًثیر می گذارد. توانایی فرد از نظر کنار آمدن با دیگران و انجام رفتار های اجتماعی مطلوب ،میزان محبوبیت او را میان همسالان و نزد معلمان ،والدین و دیگر بزرگسالان مشخص می کند

میزان توانایی فرد در مهارت­های اجتماعی به طور مستقیم به رشد اجتماعی فرد و کمیت و کیفیت رفتارهای اجتماعی مطلوبی که از خود نشان می­دهد،مربوط می­شود (متسون و اولندیک ،1988،ترجمه به پروژه،1384)

دانش آموزی که مهارتهای اجتماعی لازم را کسب کرده است،دانش آموزی است که می تواند به خوبی با محیطش سازش کند و با این که می تواند از طریق بر قرار کردن ارتباط با دیگران از موقعیت های تعارض آمیز کلامی وفیزیکی اجتناب کند. این گونه دانش آموزان رفتارهایی از خود نشان می­دهند که منجر به پیامد­­­­­های مثبت روانی_اجتماعی،نظیر پذیرش توسط همسالان و رابطه موثر با دیگران می شود. از سوی،دیگر کسانی که مها رتهای اجتماعی لازم را کسب نکرده اند،اغلببه اختلالهای رفتاری مبتلا می شوند،از طرف همسالان پذیرفته نمی شوند،در میان همسالان و بزرگسالان محبوب نیستند و با معلم ویا سایر افراد حرفه ای به خوبی کنار نمی آیند(گرشام وهمکاران ،2001)

بنابراین این فرآیند در دوران شیرخوارگی شروع ودر دوران کودکی و نوجوانی پیچیده تر وگوناگون تر می شود. نخستین فردی که کودک نو پا در آغاز مرحله اجتماعی شدن،با او ارتباط پیدا می کند مادر است. زن عضو موثری از جامعه است از این رو می تواند نقش پیش گامانه خود را که در برخی از مسئولیتها متبلور است ایفا کند. بر خلاف عقاید معمول مبنی بر این که تحصیلات مادر تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی وتربیت کودک ندارد. شواهد نشان می دهد که ممکن است برای کودک فوایدی هم داشته باشد. کودکان مادران با تحصیلات بالا با کودکان مادران با تحصیلات پایین غالباٌ سازگار شخصیتی و اجتماعی بهتری در مدرسه دارند و چون تاثیر تحصیلات مادردر سازگاری اجتماعی شخصیتی دخترها بهتر از پسرها ست. لذا جهت تاثیر رابطه ی تحصیل مادر در رشد احتماعی دختران مقطع دبیرستان این بررسی به عمل آمد و ملاحظه شد زن باید چنان آگاهی داشته باشد که مشکلات مادری بر او گران نیاید. ومادری را رسا لت خویش بداند

خداوند نظام هستی را براساس خلقت عامه ی که بر هر انسان به اندازه توان او تکلیف گذاشته است بنیاد نهاده است. بنابراین بر هر انسان لازم است توانش رادر مسئولیتی که از او بر می آید به کار گیرد

 با توجه به یا یافته های روانشناسان که در رابطه با رشد انجام داده اند و آن را از لحظه انعقاد نطفه تا لحظه مرگ در نظر گرفته اند،می توان رشد اجتماعی را نیز همانند تمامی ابعاد رشد (جسمی ، شناختی ، عاطفی) در همین محدوده در نظر گرفت

البته رشد اجتماعی بیشترین نمود خود را پس از تولد نشان می دهد از زمانی که نوزاد در می یابد که وجود مادر برای ارضای نیاز هایش ضروری است و همچنین، با اولین تماس چشمی که با مادر برقرار می کند اولین زمینه های آگاهی از عوامل اجتماعی شکل می گیرد(وندرزندن ،1379)

1-2- تعریف وبیان موضوع پژوهش

رشد عبارت است ازتغیراتی که در جهت پیشرفت و کمال با یک نظم و ترتیب خاصّی به عمل می­آید وهیچ و­قت متو­قف نشده و به عقب بر نمی­گردد(نجاتی،1371،20)

روانشناسان وکارشناسان علوم تربیتی از نظر رشد فرد، به اصطلاحاتی همچون رشد تربیتی رشد عاطفی، رشد ذهنی، رشد اخلاقی، رشد شخصیت و سرانجام رشد اجتماعی اشاره داشته اندکه شاید بتوان گفت رشد اجتماعی، مهمترین جنبه وجود هرشخص است

رشد اجتماعی یعنی تغییراتی که در نتیجه تاثیر متقابل با اشخاص، اوضاع و احوال اجتماعی و سازماندهی در فرد پیدا می­شوند و به بیانی دیگر سلسله تغییرات و پیشرفتهایی که از هنگام تولد تا مرگ در رفتار اجتماعی احساسات،گرایش ها، ارزش ها و; رخ میدهند

معیارهای اندازه گیری رشد اجتماعی هر کس ،میزان سازگاری او با دیگران است. این دیگران از دوستان و آشنایان، همکاران افراد خانواده وبستگان ما گرفته تا همسایگان وحتی کسانی که برای اولین بار با آنها برخورد می کنیم را شامل می­شود

رشد اجتماعی نه تنها در سازگاری با اطرافیان که هم اکنون با آنها سروکار داریم موثر است، بلکه در موفقیت تحصیلی، پیشرفت شغلی، انتخاب همسر و رضایت مندی از زندگی زناشویی و ارتقاء منزلت اجتماعی مانیز تاثیربسزایی دارد

هرچقدر که ما بیشتر می آموزیم و تجربه های زیادی می اندوزیم، به این واقعیت بیشتر پی

می بریم که از راه مبادله عواطف و احترام با دیگران است که رضایت به دست می آید و روز به روز بیشتر یقین میکنیم که احساس مفید بودن و خوشبختی ما به میزان رشد اجتماعی ما بستگی دارد

رشد اجتماعی به صورت طبیعی حاصل نمی شود بلکه مثل ورزش شنا که قواعدی دارد باید آموخته و مرتبا تمرین و تکرارشود و به وسیله افراد با تجربه تصحیح شود، منتها موفقیت در این روند بیشتر از همه به کوشش و خواست خود ما بستگی دارد

اعضای خانواده و بستگان، همکاران، دوستان و پهلوانان و قهرمانان ورزشی که به جهتی مورد ستایش ما هستند و آنان را الگوی خود قرار می دهیم کتاب ها و مجلاتی که می خوانیم سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی که می بینیم و از همه مهمتر سرگذشت زندگی شهدای گرانقدر و جانبازان عزیزمان از عواملی هستندکه در رشد اجتماعی تاثیر دارند

یک فرد رشد یافته از نظر اجتماعی دارای نشانه هایی می تواند باشد که توجه ما را به خود جلب می کند، پس چنین فردی

1_ خدا جوست و در همه کارها توکلش به خداست

2_ خدمت به خلق را سر لوحه کارخود قرار می دهد و دارای تعهد اجتماعی است

3_ درترویج ارزشهای والای انسانی نقشی به سزا دارد

4_ قدر شناس والدین وخانواده خویش است

5_ دارای استقلال است و شخصا امور خویش را اداره می کند

6_ در مورد امور شخصی خود تصمیم گیرنده است ودر صورت نیاز با افراد متخصص مشورت می کند

7_ خواهان استقلال مالی است تا شخصاً دخل و خرج خود را تنظیم کند

8_ دارای احساس مسئولیت بوده و هرکاری را که بر عهده میگیرد، به بهترین وجه ممکن انجام می دهد

9_ برای تندرستی خویش از نظر جسمی، روانی و اجتماعی می کوشد

10 _از افراط و تفریط می پرهیزد

11_ در فعالیت های گروهی شرکت کرده و سهم خود را به خوبی انجام می دهد

12_ قضاوت او در مورد اشخاص منحصرا بر اساس رفتارهای خود افراد است و تحت تاثیر پیش داوری و بد داوری های گروهی نیست

13_ می داند که با هر کس چگونه برخورد مناسب داشته باشد

14 _از خود تصویر کمال مطلق ندارد. ضعف های خود را می پذیرد و در صدد رفع و جبران آنها بر می آید

15_ از انتقاد نمی هراسد و نمی رنجد وبه موقع انتقادات خود را با بیانی ملایم و دور از غرض ورزی ابراز می کند

16_ کوشش می کند که با افزودن همه جانبه برغنای شخصیت خویش، اعتماد به نفس لازم را به دست آورد

17_ خوش بین ومثبت است و نمی گذارد شکست ها او را به یاس بکشانند

18_ سعی می کند تمایلات خویش را در مسایل جنسی و ازدواج محدود نگه دارد و معیار های خویش را معین ومشخص کند تا به موقع بتواند همسر مورد نظر را انتخاب و با او ازدواج کند.(کاظمی ،1390)

تعریف تحصیل

در مورد تعریف تحصیل می توان گفت منظور از تحصیل افزایش میزان دانش وکوشش در جهت رسیدن  به علم وعلم عبارت است از تراکم منظم  و سیستماتیک اطلاعات و پی بردن  به اطلاعات در شرایط خاص

تعریف زنان تحصیل کرده

 مراد از زنان تحصیل کرده بانوان آموزش دیده در مراکز آموزشی جدید یا سنتی می باشند

1-3- اهمیت وضرورت پژوهش

حضرت فاطمه (س)در بیانی زیبا می فرمایند

نزدیکترین حالت زن به پروردگارش زمانی است که مشغول رسیدگی به کارهای خانه وتربیت فرزندانش می­باشد (زارع زاده ،1387،ص 7)

بی­تردید سرنوشت هر انسانی ریشه در روحیات و خصلت های کسانی دارد که دوران طفولیت ،نزدیکترین انسانها به او بوده اند .از این رو مادر نزدیکترین فرد به انسان بوده و نقش سازنده اودر تعیین مسیر فرزند، بی نهایت در خور توجه وامعان نظر است

ممکن است بپرسید اصلاٌ رشد اجتماعی به چه دردی می­خورد و چه اثری در زندگی دارد ؟پاسخ این است:انسان موجودی اجتماعی و ادامه زندگی به صورت انفرادی ،برای او تقریباٌ غیر ممکن است ،به محض تولد و با دریافت نخستین احساس، شما در رابطه با دیگران قرار

می گیرید. منتها این دیگران در ابتدا محدودند و شامل گروه کوچک خانواده شما است. بعداٌ با گروههای بزرگتر روبرو می شوید دوستان ،همکلاسان، معلمان، همشهریها ،و بالاخره کل جامعه بشری، شما بخشی از هر یک از این گروهها هستید .رشد اجتماعی مناسب به طور طبیعی حاصل نمی شود .مانند بازی والیبال قواعدی دارد که باید آموخته شود و مرتباٌ تکرار و تمرین گردد و به وسیله افراد با تجربه تصحیح شود منتها موفقیت و رسیدن به رشد اجتماعی کامل بیشتر از همه به کوشش وخواست خود شما بستگی دارد حقیقتی است که همه ما نا گزیریم با آن روبرو شویم و آنرا بپذیریم و آن این است که (آنچه که دیگران درباره ما می اندیشند مهم است و خیلی هم مهم است )(نظری ،رشد اجتماعی ،ص9)

موضوع تحقیق حاضر از چند لحاظ حائز اهمیت است. اهمیت وضرورت انجام پژوهش حاضر از لحاظ تجربی و عملی، به طور کلی در ارتقای سطح کیفی و کمی عملکرد تحصیلی و شغلی، بهبود روابط زناشویی، روابط اجتماعی ودیگر مهارت های روانشناختی و اجتماعی را شامل می شود، اما به نظر می رسد ، موارد مذکور زیر از جمله پیامدهای مهم نتایج پژوهش حاضر باشد

1-بهبود و ارتقای اعتماد به نفس

2-بهبود و ارتقای خود ابرازی

3-بهبود و ارتقای  شادمانی و مثبت نگری

4-بهبود و ارتقای مهارت دوست یابی و دیگر روابط اجتماعی

5-بهبود و ارتقای مدیریت استرس و بحران

6-بهبود و ارتقای حل تعارض و مسئله

7-بهبود و ارتقای عملکرد تحصیلی

8-بهبود و ارتقای انتخاب همسر

9-بهبود و ارتقای مهارت کار یابی

10-کاهش انحرافات در جامعه نظیر اعتیاد ،سرقت ،قتل ،احرافات جنسی و نظایر اینها

11-پیشگیری از بروز بیماریها و اختلالات روانی نظیر روان رنجورخویی ، افسردگی و حتی بیماری های جسمانی در افراد

1-4- متغیرهای اساسی پژوهش

متغیر

متغیر عبارت است از ویژگی واحد مورد مشاهده . متغیر کمیتی است که می تواند از واحدی به واحد دیگر یا از یک شرایط مشاهده به شرایط دیگری مقادیر مختلفی را اختیار کند .به بیان دقیق تر ،متغیر نمادی است که اعداد یا ارزش ها به ان منتسب می شود(خاکی،1379،167)

متغیر مستقل

یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب ،دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغییر وابسته) مشاهده شود(همان)

متغیر مستقل در  این پژوهش تحصیل مادر است

متغیر وابسته

متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد(دلاور،1390،38)

در این پژوهش متغیر وابسته رشد اجتماعی دانش آموزان است


برای دریافت اینجا کلیک کنید


ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *