خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من
تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله EXPERT SYSTEM FOR CLASSIFICATION MEASURED THREE PHASE UNBALANCED VOLTAGE DIPS تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله EXPERT SYSTEM FOR CLASSIFICATION MEASURED THREE PHASE UNBALANCED VOLTAGE DIPS تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله EXPERT SYSTEM FOR CLASSIFICATION MEASURED THREE PHASE UNBALANCED VOLTAGE DIPS تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله EXPERT SYSTEM FOR CLASSIFICATION MEASURED THREE PHASE UNBALANCED VOLTAGE DIPS تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین‌المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت

تعداد صفحات: 4

چکیده:

This paper presents a new ANN-based expert system to classify voltage sags using measured threephase voltages. The results of the proposed system is compared to those of previously proposed works such as symmetrical component (SC), six-phase (6P), three-phase three-angle (TPTA) algorithms developed to identify voltage sags of types C and D. Numerical examples and recorded voltages are used to validate the expert system


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارائه روشي جهت شناسايي ارقام برنج از طريق اعمال تکنيک فيلتر گابور بر ويژگي هاي بافت کانال رنگي تصاوير توده برنج با استفاده از ماشين بردار پشتيبان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه روشي جهت شناسايي ارقام برنج از طريق اعمال تکنيک فيلتر گابور بر ويژگي هاي بافت کانال رنگي تصاوير توده برنج با استفاده از ماشين بردار پشتيبان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه روشي جهت شناسايي ارقام برنج از طريق اعمال تکنيک فيلتر گابور بر ويژگي هاي بافت کانال رنگي تصاوير توده برنج با استفاده از ماشين بردار پشتيبان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه روشي جهت شناسايي ارقام برنج از طريق اعمال تکنيک فيلتر گابور بر ويژگي هاي بافت کانال رنگي تصاوير توده برنج با استفاده از ماشين بردار پشتيبان تحت pdf :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در علوم کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروز تکنیک های بینایی ماشین در روز کشاورزی کاربرد بسزایی یافته است. یکی از این کاربردها، تشخیص ارقام مختلف برنج از روی بافت تشنگی توده ای تصویر برنج می باشد. این تکنیک ها در عین حال که دارای سرعت بالا هستند، از بدهد و تکرار پذیری مناسبی نیز برخوردار می باشند . رنج مهم ترین خصوصیت تصویر است. قرار گرفتن تصویر در فضاهای رنگی مختلف می تواند اطلاعات رنگی تصویر را استخراج کرد . در این مقاله، جهت شناسایی ارقام برنج از یک گام پیش پردازش استفاده شده است که در آن برای نرمال سازی و برجسته کردن لبه های تصویر از فیلتر گابور استفاده شده است، جهت استخراج ویژگی از خصوصیت ماتریس همان رویدادی در کانال های رنگی R ، G و B تس به کردیم و بر اساس ویژگی های استخراج شده از هر کانال به طور جداگانه و سپس ترکیب ویژگی ها با استفاده از ماشین بردار پشتیبان طبقه بندی انجام شد که خروجی نهایی به طبقه بندی با دقت 98/17% رسیده است که این میزان در مقایسه با سایر روش های مطرح شده تاکنون افزایش قابل توجهی داشته است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي تأثير آموزش اميد بر درگيري انگيزشي دانشآموزان دختر استثنايي دوره دوم متوسطه شهرستان خرم آباد تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي روانشناسي،علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش امید بر درگیری انگیزشی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر خرمآباد بود.این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون_ پسآزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر استثنایی دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 3141 49 در شهر خرمآباد بود. نمونه آماری شامل 13 دانشآموز دختر استثنایی دوره دوم متوسطه شهر خرمآباد بود که با استفاده از روش سرشماری انتخاب گردیدند و سپس 31 نفر در گروه آزمایش و 31 نفر در گروه گواه جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامهدرگیری تحصیلی زرنگ ) 3143 ( بود. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( و از آزمونهای آمار استنباطی )تحلیل کوواریانس تک متغیره( استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهآموزش امید باعث افزایش درگیری انگیزشی میشود. بر این اساس به معلمان پیشنهاد میشود در طول دوره آموزش خود، به آموزش امید به عنوان یک سازه مهم از روانشناسی مثبت به دانشآموزان مبادرت ورزند خصوصا به دانشآموزانی که از سطح امید پایین تری برخوردارند وتلاش و درگیری تحصیلی و انگیزشی کمتری دارند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسي آناليز استاتيکي و مودال شکل ساختاري بادگير هاي گرم و مرطوب به روش اجزاءمحدود FEM مطالعه موردي بادگير خانه گلبتان بندر کنگ تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي آناليز استاتيکي و مودال شکل ساختاري بادگير هاي گرم و مرطوب به روش اجزاءمحدود FEM مطالعه موردي بادگير خانه گلبتان بندر کنگ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي آناليز استاتيکي و مودال شکل ساختاري بادگير هاي گرم و مرطوب به روش اجزاءمحدود FEM مطالعه موردي بادگير خانه گلبتان بندر کنگ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي آناليز استاتيکي و مودال شکل ساختاري بادگير هاي گرم و مرطوب به روش اجزاءمحدود FEM مطالعه موردي بادگير خانه گلبتان بندر کنگ تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس سراسري توسعه محوري مهندسي عمران، معماري، برق و مکانيک ايران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

ازجمله پدیده های چشمگیر در ساختمان های روزگاران گذشته ایران بادگیر است که در عین زیبایی و زینت بخشودن به ساختمان، نقش بس موثر و ارزنده در چگونگی تهویه فضای درونی ساختمان ها و خنک کردن سرداب ها و آب انبار ها دارد.بادگیر از شاهکارهای معماری ایران محسوب می شود که قدمت و پیشینه استفاده از آن در ایران به علت قرارگیری آن در مرتفع ترین بخش بنا یا به عبارتی اولین قسمتی که در معرض تخریب قرار دارد، نامعلوم مانده است . با بررسی این ساختارهای کهن میتواند مشخص کنندهی دانش گذشتگان در کاربرد ساختمانهای پایدار باشد. در تحقیق حاضر سعی بر بررسی و تحلیلرفتار استاتیکی و مودال بادگیر در اقلیم گرم و مرطوب هرمزگان است، به همین منظور بندر کنگ و بندرلنگه به عنوان بنادری که دارای بادگیرهای شایان توجهی هستند انتخاب شده و به صورت کتابخانه ای و مشاهدات میدانی بادگیر خانه گلبتان به عنوان بنای شاخص بندر کنگ انتخاب و با شبیه سازی بادگیر در نرم افزارABAQUSبه روش اجزاء محدود نقاط ضعف و قوت آن را آشکار مورد بررسی قرار گرفته است . با بررسیهای به عمل آمده آشکار شد بخش پایه بادگیر نسبت به سایر قسمتها دچار مشکل بیشتری خواهد شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

رابطه ترتيب تولد با هوش هيجاني دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسلامي همدان تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه ترتيب تولد با هوش هيجاني دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسلامي همدان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه ترتيب تولد با هوش هيجاني دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسلامي همدان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه ترتيب تولد با هوش هيجاني دانشجويان دختردانشگاه آزاد اسلامي همدان تحت pdf :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و روانشناسي و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش سعی در یافتن رابطه رابطه ترتیب تولد با هوش هیجانی در دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی همدان است.جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی همدان است. تعداد افراد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی ساده معادل 100 نفر برآورد شد.در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ استفاده گردید. برای توصیف داده های تحقیق با استفاده از آزمونهای مناسب آماری تحلیل واریانس یکراههANOVA استفاده شد ودر جداول توصیفی ارائه گردید و برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.یافته ها نشان داد که بین ترتیب تولد با هوش هیجانی در دانشجویان رابطه وجود دارد و ترتیب تولد می تواند هوش هیجانی را پیش بینی کنند p<0/05 نتایج نشان داد که هوش هیجانی دانشجویانی که متولد اول می باشند بیشتر و بالاتر از هوش هیجانی سایر دانشجویان )براساس ترتیب تولدشان (است و سطح هوش هیجانی دانشجویانی که ترتیب تولدشان سوم است ، از بقیه کمتر می باشد.اززاویه تحلیل استنباطی ، سطح هوش هیجانی گروهها متفاوت است. بدین نحو که بین هوش هیجانی دانشجویان تولد اول با تولدسوم و همچنین دانشجویان با ترتیب تولد سوم با متولدین چهارم ، تفاوت معناداری دارند P<0/05


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله طراحي و پياد هسازي پايلوت سيستم کاهش باربصورت خودکار در شبکه هوشمند تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحي و پياد هسازي پايلوت سيستم کاهش باربصورت خودکار در شبکه هوشمند تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله طراحي و پياد هسازي پايلوت سيستم کاهش باربصورت خودکار در شبکه هوشمند تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحي و پياد هسازي پايلوت سيستم کاهش باربصورت خودکار در شبکه هوشمند تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: کنفرانس منطقه ای سیرد

تعداد صفحات: 5

چکیده:

پیشرفت در زمینه تکنولوژی و ارتقاء سطح زندگی در سالهای اخیر، تقاضا برای مصرف برق را افزایش چشمگیری داده است. با توجه به محدودیت خطوط انتقال و منابع مالی دولت ها در ساخت نیروگاه های جدید، اینافزایش تقاضا موجب بروز مشکلاتی برای صنعت برق گردیده است. بخشی از این مشکلات در شبکه هوشمند برق با بکارگیری سیستم کاهش بار خودکار مشترکین قابل حل است.سیستم کنترل خودکار بار یکی از روشهای مدیریت سمتتقاضا بدون نیاز به افزایش تولید و یا ظرفیت خطوط انتقال است که با استفاده از آن شرکت توزیع می تواند بار مشترکین را در مواقع ضروری و بحرانی مستقیما کاهشدهد. تاکنون کنترل بار بصورت دستی توسط کاربر و با اطلاع قبلی از طرف شرکت توزیع انجام می گرفت در صورتیکه در شبکه هوشمند لازم است این کار بصورت خودکار و در لحظه مورد نیاز صورت گیرد. یکی از مباحثقابل توجه در این زمینه، انتخاب بهینه مشترکین مشارکت کننده به منظور رسیدن به حداکثر کاهش بار با در نظر گرفتن اثر بازگشت انرژی است. این مقاله به طراحی وپیاده سازی نرم افزار کاهش بار بصورت خودکار در شرکت توزیع، پیاده سازی سخت افزارهای ارتباطی و کنترلی مربوط به مشترکین و مشکلات پیش رو جهت گسترش این سیستم می پردازد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله الگوريتم کشف معنايي منبع به صورت غير متمرکز و مبتني بر عامل در مشبک اقتصادي تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الگوريتم کشف معنايي منبع به صورت غير متمرکز و مبتني بر عامل در مشبک اقتصادي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الگوريتم کشف معنايي منبع به صورت غير متمرکز و مبتني بر عامل در مشبک اقتصادي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الگوريتم کشف معنايي منبع به صورت غير متمرکز و مبتني بر عامل در مشبک اقتصادي تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

درسیستمهای محاسباتی مشبک علاوه برموارد مهمی چون به اشتراک گذاری و یکپارچه سازی منابع بحث کشف منبع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است یکی از روشهای جدیدی که دراین زمینه وجود دارد روش غیرمتمرکز کشف منبع مبتنی برعامل است که از جستجوی معنایی پشتیبانی می کند در روش کشف منبع به صورت معنایی هرعامل منبع با عاملهای منابع همسایه اش براساس دانش محلی تعامل می کند و به صورت پویا زنجیره ای از منابع برای کامل کردن یک وظیفه خاص تشکیل می شود زمان بندی وظایف درم حیط مشبک از جمله مباحث چالش برانگیز دراین محیط است معمولا زمان بندیدر مشبک برای کاهش زمان اتمام وظیفه و یا برای کاهش هزینه اجرا به کاربرده می شود و نسبت اهمیت کاهش زمان اتمام به هزینه های اجرایی وظیفه توسط کاربر مشخص می گردد یک الگوریتم زمان بندی هزینه باید با توجه به قیمت و توانمندی منابع مشبک عمل تخصیص منابع به وظیفه های ناهمگون را طوری انجام دهدکه اجرای وظیفه ها با مقدار مساوی یا کمتر از بودجه تعیین شده پایان یابد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين بهاي تمام شده خدمات بخش CCU بيمارسستان تأمين اجتماعي تربت حيدريه تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين بهاي تمام شده خدمات بخش CCU بيمارسستان تأمين اجتماعي تربت حيدريه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين بهاي تمام شده خدمات بخش CCU بيمارسستان تأمين اجتماعي تربت حيدريه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين بهاي تمام شده خدمات بخش CCU بيمارسستان تأمين اجتماعي تربت حيدريه تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
تعداد صفحات: 10
چکیده:
با توجه به اینکه تقاضا جهت دریافت خدمات بهداشتی و درمانی پیوسته رو به افزایش بوده، و از طرفی ارائه کنندگان خدمات درمانی و بهداشتی با محدودیت منابع مواجه می باشند که با رشد جمعیت و گسترش زندگی ماشینی مبتلایان به بیاریهای قلبی و عروقی، به طور چشمگیری افزایش یافته و پرداخته هزینه ها چه برای افراد و چه برای سازمان های متعهد، قابل توجه می باش. با استفاده از نتایج تحقیقات و پژوهشهای انجام شده می توان راهی را جهت دستیابی به اهداف و اقتصاد بهداشت، برگزید. پژوهش حاضر با هدف تعیین بهای تمام شده بخش CCU بیمارتان تأمین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش توصیفی- تحلیلی می باشد. اطلاعات مربوط به هزینه ها از اسناد و مدارک سال 90 بیمارستان تأمین اجتماعی تربت حیدریه استخراج شده است. با توجه به نتایج بدست آمده بهای تمام شده خدمات بخش CCU در سال 90 میلغ 6،069،672،000 ریال محاسبه شده است. که هزینه های سربار بیشترین سهم را در هزینه های مذکور دارا می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 8 فروردين 1396 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي مفهوم سبز راه و جايگاه آن در برنامه ريزي وطراحي شهرهاي جديد تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي مفهوم سبز راه و جايگاه آن در برنامه ريزي وطراحي شهرهاي جديد تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي مفهوم سبز راه و جايگاه آن در برنامه ريزي وطراحي شهرهاي جديد تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي مفهوم سبز راه و جايگاه آن در برنامه ريزي وطراحي شهرهاي جديد تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
توجه به فضای های باز و سبز شهری بواسطه کارکردهای گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و ; بسیار حائز اهمیت می باشد. درسالهای اخیر مطالعات متعددی در جهت بهبود عملکرد فضاهای سبز در ساختار شهرها صورت گرفته که از جمله آنها می توان به ایجاد و توسعه شبکه های سبزراهی در سطح شهرها اشاره نمود. در این نگرش، برای پایدار ساختن فضاهای باز و سبز، لکه های سبز مجاور یکدیگر از طریق سبز راه ها، به عنوان کریدورهای خطی ارتباط دهنده به یکدیگر متصل شده و شبکه های اکولوژیکی را ایجاد می کنند. سبزراه ها می توانند به طورهمزمان کارکردهای مختلف اکولوژیکی، زیبایی شناسی، تفرجی و اجتماعی را در سطح شهرها ایفا نمایند و به افزایش دسترسی ها در ساختار هایشهری، از طریق ایجاد مسیرهای تردد پیاده، سواره، دوچرخه و اسکیت منجر گردند. لذا توجه طراحان و دست اندرکاران شهری به این ایده، در امرارتقاء کیفی و کمی توسعه شهرها امری ضروری به نظر می رسد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تشخيص هويت بر اساس الگوي رگهاي پشت دست با استفاده از ترکيب فيلتر گابور و هيستوگرام گراديان جهت دار تحت pdf دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تشخيص هويت بر اساس الگوي رگهاي پشت دست با استفاده از ترکيب فيلتر گابور و هيستوگرام گراديان جهت دار تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تشخيص هويت بر اساس الگوي رگهاي پشت دست با استفاده از ترکيب فيلتر گابور و هيستوگرام گراديان جهت دار تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تشخيص هويت بر اساس الگوي رگهاي پشت دست با استفاده از ترکيب فيلتر گابور و هيستوگرام گراديان جهت دار تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
تعداد صفحات: 13
چکیده:
با پیشرفت روزافزون علم، توجه به مسائل امنیتیاز طریق تشخیص هویت 1 در مراکز دولتی، شرکتها و ارگانهای نظامی افزایش پیداکرده است.یکی از بیومتریکهایی که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است بیومتریک رگهای پشت دست 2 است،از جملهامتیازهای آن یکتایی 3 و ایمنی در مقابل جعل 4 است. در این مقاله روش جدیدی برای تشخیص هویت با بیومتریک رگهای پشت دست ارائه میشود،تشخیص هویت سه مرحلهاصلی دارد. فاز اول پیشپردازش که شامل باینری کردن تصویر، حذف نویز والگوریتمهای مورفولوژی است. فاز دوم استخراج ویژگی که از توصیفگرهای گابور وهیستوگرام گرادیان جهتدار استفاده شده است.در فاز سوم کلاسبندی که از کلاسبند ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. روش پیشنهادی ترکیب دو بردار ویژگی استخراج شده از توصیفگر گابور وهیستوگرام گرادیان جهتدار است. برای ارزیابی این روش آنرا بر روی پایگاه داده انسییوتی که شامل2242 تصویر از 122 نفر به طوری که از هر نفر تعداد 12 تصویر از دست راست و 12 تصویر از دست چپ میباشد آزمایش کردیم.%02 از دادهها را برای آموزش و 32 % را برای تست در نظر گرفتیم. دقت روش پیشنهادی برابر 8936 % است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,