خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بازشناسي زيردرکلمات برخط فارسي براساس رويکرد فازي و ساختاري با استفاده از ساختارليست هاي پيوندي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازشناسي زيردرکلمات برخط فارسي براساس رويکرد فازي و ساختاري با استفاده از ساختارليست هاي پيوندي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازشناسي زيردرکلمات برخط فارسي براساس رويکرد فازي و ساختاري با استفاده از ساختارليست هاي پيوندي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازشناسي زيردرکلمات برخط فارسي براساس رويکرد فازي و ساختاري با استفاده از ساختارليست هاي پيوندي تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
ندا اسمعیل پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ندا برومندنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:
در این مقاله، روش جدید برای بازشناسی برخط زیر-کلمات فارسی براساس کدهای زنجیره ای فازی و مدل تطبیق رشته با استفاده ازلیست های پیوندی دو طرفه ارائه شده است. فرآیند بازشناسی از چند مرحله تشکیل شده است. ابتدا، برای هر زیر- کلمه ناشناخته، کلاس و زیرکلاس مربوط را با استفاده از ویژگی های ریز حرکات و یک ویژگی استخراج شده از بدنه اصلی زیر-کلمات پیش پردازش شده مشخص می کنیم. اگر این کلاس بندی سلسه مراتبی تنها یک عضو داشته باشد، آن کلاس به زیر- کلمه ورودی نسبت داده می شود. در غیر اینصورت تبدیل حرکت اصلی قلم (بدنه زیر-کلمه) به مجموعه رشته های فازی با استفاده از توابع عضویت فازی انجام می گیرد. به طوری که برای هر بردار از حرکت اصلی قلم پس از محاسبه زاویه به جای انتخاب یک جهت و نسبت دادن آن به بردار حرکت اصلی، جهت مورد نظر در توابع عضویت فازی مربوط به همه جهت ها قرار گرفته و در ادامه، عملیات تطبیق و تبدیل مجموعه رشته های فازی تولید شده از بدنه اصلی زیر کلمه ورودی و زیر کلمات هم علامت با استفاده از تطبیق رشته پیشنهادی بر اساس لیست های پیوندی دو طرفه با پیچیدگی زمانی از مرتبه خطی انجام گیرد، و زیر کلمه ای که یکی از بدنه های منتسب به آن کمترین فاصله ویرایشی نسبت به بدنه زیر-کلمه ورودی داشته باشد. به زیر-کلمه ای ورودی نسبت داده می شود. روش پیشنهادی علاوه بر کاهش پیچیدگی زمانی باعث کاهش حافظه ی مصرفی و افزایش دقت در شناسایی زیر-کلمات شده است. نرخ بازشناسی الگوریتم پیشنهادی روی مجموعه داده استاندارد شامل 11 نمونه از هر زیر-کلمه با یک فرهنگ 1000 زیر-کلمه ای 9164% و نرخ بازشناسی کلی سیستم 8867% می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf :

1 چکیده

هدف این پژوهش مقایسه ی اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه ی اول دبیرستان است. جامعه آماری که در نظر گرفته شده کل دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان است و نمونه ی پژوهش شامل 52 دانش آموز سال اول می باشد که از طریق روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب ریاضی مارس استفاده شد که پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کروبناخ 922/0 برای کل آزمون و همچنین روایی آن از طریق همبسته کردن با مقیاس اضطراب کتل 532/0 معنی دار گزارش شده بود. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون آماری t استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که بین اضطراب ریاضی در دختران و پسران رابطه ی معناداری وجود ندارد.

واژگان کلیدی: اضطراب، ریاضی، دانشآموزان.

&RPSDULVRQ RI PDWK DQ[LHW DPRQJ VWXGHQWV ERV DQG JLUOV LQ ILUVW *UDGH School
Abstract

The purpose of this study was to compare VWXGHQWV math a مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety among high school male and female in first grade. The population is considered high school Male and female students in the first grade and the sample consisted of 52 students in the first grade that was selected through random sampling. To collect information was used from Mars math a مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety questionnaire that were reported reliability for total test using from Cronbach Krvbnakh 0/922 and reliability through correlated to cattell A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety Scale 0/532. T-test was used for data analysis. The results of the analysis showed there is significant relationship between mathematics a مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety in girls

and boys.

Keywords: A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety, Students, Mathematics.

2 مقدمه

در تحقیقاتی که خارج از کشور انجام گرفته به بررسی موضوع اضطراب ریاضی و مؤلفه های تشکیل دهنده آن، همچنین نقش جنسیت، هوش و رشته تحصیلی در این نوع اضطراب پرداخته شده است و در بیشتر موضوعات تحقیق، مقیاس اضطراب ریاضی سوین به عنوان ابزار سنجش به کار رفته است. معنا (1370) نقش جنسیت و اضطراب ریاضی را در کشور کانادا مورد بررسی قرار داد. 146 دانشجوی زن و 45 دانشجوی مرد در این پژوهش شرکت داشتند و آزمون سنجش اضطراب ریاضی1 را تکمیل کردند . نتایج به دست آمده نشان داد که اضطراب ریاضی واقعا یک پدیده وابسته به جنس نیست و بالاتر بودن اضطراب زنان نشانه ای از ضعف آمادگی آنان در ریاضیات است. محمدی (1382) بیان کرد که عواملی چون اضطراب ارزیابی کلی2، اضطراب عددی روزمره3، اضطراب مشاهده غیر فعال4، اضطراب عملکرد5، اضطراب امتحان ریاضی 6 و اضطراب حل مسأله 7 در ایجاد اضطراب ریاضیات مؤثر بوده است.

1 Mathematics A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety Rating Scale(MARS) 2. General Eveluton A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety 3. Everyday Numerical A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety 4. Passive Observation A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf ity 5 . Performmance a مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety 6. Mathematics Test A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf iety 7. Problem solving A مقاله مقايسه اضطراب رياضي در بين دانش آموزان دختر و پسر پايه اول دبيرستان تحت pdf ity

1

اضطراب ریاضی چیست ؟

اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی، چه در موقعیت آموزش و یادگیری، چه در حل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی در افراد پدید می آیداین. وضعیت معمولاً توأم با نگرانی زیاد ، اختلال و نابسامانی فکری ، افکار تحمیلی وتنش روانی و در نتیجه ایست تفکر می باشد (محمدی، .(1370

عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی در زیر عوامل مو ْثر در ایجاد اظطراب ریاضی از ابویی و دیوسیون (1374) بیان میشوند. الف- عوامل محیطی 1ـ فشارهای والدین:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين جريان لازم براي حفظ مورفولوژي بستر رودخانه و مقايسه چهار روش تعيين جريان زيست محيطي مبتني بر هيدرولوژي و هيدروليک جريان تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين جريان لازم براي حفظ مورفولوژي بستر رودخانه و مقايسه چهار روش تعيين جريان زيست محيطي مبتني بر هيدرولوژي و هيدروليک جريان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين جريان لازم براي حفظ مورفولوژي بستر رودخانه و مقايسه چهار روش تعيين جريان زيست محيطي مبتني بر هيدرولوژي و هيدروليک جريان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين جريان لازم براي حفظ مورفولوژي بستر رودخانه و مقايسه چهار روش تعيين جريان زيست محيطي مبتني بر هيدرولوژي و هيدروليک جريان تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
معصومه زرعکانی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
علیرضا شکوهی – دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشکده ی فنی و مهندسی

چکیده:
در این مقاله با استفاده از دو دسته از روش های هیدرولوژیکی )تنانت و (Q95) و هیدرولیکی) محیط خیس شده با دوالگوریتم متفاوت شیب منحنی و حداکثر انحنا) حداقل دبی زیست محیطی تعیین و با یکدیگر مقایسه می شوند. سپس برایحفظ شرایط مورفولوژیکی رودخانه جریانی معرفی می شود که در روش های مرسوم تعیین حداقل دبی زیست محیطی بدان هاتوجهی نمی گردد. بدون ایجاد جریان های شست و شو حتی اگر حداقل دبی تعیین شده سلامت اکوسیستم رودخانه را از نظرفراهم نمودن زیستگاه به خوبی تأمین نماید حفره های موجود در بستر رودخانه که محل تخم گذاری ماهی ها و پناهگاهی برایبی مهرگان است به تدرج از رسوب پر شده و به ارزش زیست محیطی رودخانه لطمه ای معنی دار وارد می نماید. نکته ویژه دراین مطالعه لحاظ نمودن دبی سیلابی مورد نیاز برای تولید تنش برشی بیشتر از تنش برشی بحرانی رسوبات روی بستررودخانه در محل تخم ریزی گونه های شاخص به عنوان بخشی از جریان مورد نیاز زیست محیطی می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله شبيه سازي و بهينه سازي پالايشگاه گاز 900 گچساران تحت pdf دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبيه سازي و بهينه سازي پالايشگاه گاز 900 گچساران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله شبيه سازي و بهينه سازي پالايشگاه گاز 900 گچساران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبيه سازي و بهينه سازي پالايشگاه گاز 900 گچساران تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: 9
نویسنده(ها):
روح الله بخشی دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا
محمد حسین وکیلی –
کبرا پور عبداله

چکیده:
درپالایشگاه گاز900گچساران محصولاتی نظیر گازطبیعی گازمایع ونفتا تولید میگردد مهمترین محصول این واحدنفتا است دراینجا به منظور افزایش تولید این محصول کل فرایند بوسیله نرم افزارhysys شبیه سای شده است همچنین عملیاتی نظیر مبدل حرارتی 400 شیرفشارشکن و توربین انبساطی که بیشترین تاثیر را درتولید نفتا دارند بهینه سازی شده است مقایسه نتایج حاصل ازشبیه سازی و داد های تجربی خطای 5/77 درصد را نشان میدهد متغیرهای مستقلی که بعث افزایش تولید بیشتر نفتا می شود شامل کاهش دمای خروجی لوله مبدل حرارتی 400 کاهش فشارخروجی شیرفشارشکن و کاهش فشارخروجی توربین انبساطی می باشند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مجتمع‌هاي ايستگاهي راهکاري نوين در تأمين مالي پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي درون‌شهري تحت pdf دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مجتمع‌هاي ايستگاهي راهکاري نوين در تأمين مالي پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي درون‌شهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مجتمع‌هاي ايستگاهي راهکاري نوين در تأمين مالي پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي درون‌شهري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مجتمع‌هاي ايستگاهي راهکاري نوين در تأمين مالي پروژه‌هاي حمل و نقل ريلي درون‌شهري تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
محمد منتظری – مدرس دانشگاه و معاون پشتیبانی شرکت متروی تهران و مدیر دفتر هماهنگی UTTP در ایران

چکیده:
همرمان با شروع قرن بیست و یکم، دستیابی به موفقیت در بکارگیری روش‌های مختلف حمل و نقل در توسعه شهری مشکل‌تر می‌شود. این واقعیت ناشی از ظهور عصر جدیدی است که «تغییر» یکی از خصایص اصلی آن می‌باشد. موقعیت جدید منجر به بازنگری اساسی در اولویت‌های حمل و نقل، ساختار کیفیت و خدمت‌رسانی، دیدگاه‌های استراتژیک و مدل‌هایی از توسعه حمل و نقل است که تا به حال به کارگرفته شده‌اند. در این میان روش مؤثری که برای درک نیازهای مردم با رویکرد توسعه‌ای می‌توان مطرح نمود حمل ونقل ریلی درون شهری است . در ایران نیز توسعه مترو بهترین تابلوی خدمت‌رسانی به مردم در عرصه حمل و نقل درون شهری است و به عنوان یک نما توسعه و پیشرفت به حساب می‌آید و هر عملیاتی که برای احداث و بهره‌برداری آن انجام می‌شود یک شاخص در میزان توسعه است. علاوه بر آن اگر واقعاً به بحث ساخت و بهره‌برداری مترو نیز به عنوان یک فرآیند توجه کنیم، می‌توان آن را یک شاخص پیشرفت در توسعه کشور تلقی کرد. از دید صاحب نظران کاملاً پذیرفته است که حرکت مؤثر و سازنده در مسیر توسعه مترو می‌تواند تصویر روشینی در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز فراهم نماید. توجه به این نکته ضرور است که نحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌بردرای از محصولات و خدمات حاصل از آن‌ها در حال‌حاضر به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه مطرح می‌باشد. با توجه به وضعیت خاص ساختار سیاست‌گذاری کشورهای در حال توسعه امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ به راحتی فراهم نمی‌شود،لذا انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مسئله مهمی است، چرا که اندیشیدن راهکاری برای تأمین منابع مالی پروژه از مراحل اولیه برای اطمینا از به انجام رسیدن پروژه است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اثر ماشين خاک ورزي و کاشت بر سرعت سبز شدن و عملکرد گندم ديم تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر ماشين خاک ورزي و کاشت بر سرعت سبز شدن و عملکرد گندم ديم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اثر ماشين خاک ورزي و کاشت بر سرعت سبز شدن و عملکرد گندم ديم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر ماشين خاک ورزي و کاشت بر سرعت سبز شدن و عملکرد گندم ديم تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

ف مهاجر مازندرانی – کارشناس ارشد مهندسی ماشین کشاورزی ، رامین خوزستان
م.الف آسودار – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی ، رامین خوزستان
ع شافعی نیا – مربی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی ، رامین خوزستان

چکیده:

رطوبت خاک عامل اصلی محدود کننده در تولید محصولات دیم به حساب می آید . توجه به مدیریت های نوین خاک از جمله کم خاکورزی با هدف حفاظت از منابع خاک و آب ضروری است . برای رسیدن به عملکرد بیشینه ی محصول به خصوص در روش های کم خاکورزی و یا بی خاکورزی به دست آوردن میزان سبز شدن مناسب ضروری است . عملیات خاکورزی با تغییر در روش آماده سازی و شرایط خاک ، مستقیما بر رطوبت خاک و سرعت سبز شدن گیاه اثر می گذارد . در این تحقیق اثر ماشین های خاکورزی و ماشت بر سرعت سبز شدن و عملکرد گندم در شرایط دیم ، در استان خوزستان مورد بررسی قرار گرفته استمیزان رطوبت خاک ، یکنواختی عمق و سرعت سبز شدن و اجزاء عملکرد مورد اندازه گیری قرار گرفت . تیمارهای خاکورزی و ماشین های کاشت شامل خطی کار با چرخ فشاری دو و چند محوره با سه سطح وزنی 4،5و 8 کیلوگرم بر سانتی متر از عرض چرخ فشاردهنده انتخاب گردید. طرح آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گردید . سیستم کم خاکورزی (دوبار دیسک) با تفاوت معنی دار در سرعت و درصد سبز شدن با عملکرد 1962 کیلوگرم در هکتار بین سایر تیمارها به عنوان مناسب ترین سیستم خاکورزی مشخص گردید . خطی کار چرخ فشاری چند محوره با افزایش رطوبت خاک و 18/4% یکنواختی بیشتر در عمق قرارگیری بذر و افزایش سرعت (54%) و درصد سبز شدن (28%) نسبت به دیگر تیمارها در جایگاه بالاتری قرار گرفت . این خطی کار دارای بالاترین عملکرد یعنی 2200 کیلوگرم در هکتار بود. وزن 5 کیلوگرم بر سانتی متر از عرض چرخ فشار دهنده بیشترین تاثیر را بر عملکرد نشان داد.در نتیجه کم خاکورزی (دوبار دیسک) به عنوان مناسب ترین روش خاکورزی و خطی کار چرخ فشاری چند محوره با وزن 5 کیلوگرم بر سانتی متر از عرض چرخ فشار دهنده ترکیب مناسب جهت افزایش درصد سبز شدن و در نهایت حصول عملکرد بیشتر گندم در شرایط دیم منطقه شناخته شدند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله نقش سواد رسانه اي در انتقال مخاطبان رسانه اي در ورزش در جامعه آماري شهر کرمانشاه تحت pdf دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش سواد رسانه اي در انتقال مخاطبان رسانه اي در ورزش در جامعه آماري شهر کرمانشاه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله نقش سواد رسانه اي در انتقال مخاطبان رسانه اي در ورزش در جامعه آماري شهر کرمانشاه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش سواد رسانه اي در انتقال مخاطبان رسانه اي در ورزش در جامعه آماري شهر کرمانشاه تحت pdf :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
هاشم پرنون – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

چکیده:
امروزه رسانه های جمعی و وسایل ارتباط جمعی نقش مهمی در تمامی کشورها بر عهده دارند درک دنیای پیرامون و اطلاع از حوادث و رویدادها به خوبی تأثیرات وسایل ارتباط جمعی را برای ما روشن میسازد وبا توجه به رشد و گسترش روزافزون رسانه های جمعی و همچنین نوع کاربردهایی که بر روی این رسانه ها وجود دارد از قبیل ماهواره ، اینترنت و;. لزوم شناخت تأثیرات آنها لازم وضروری است جامعه آماری این پژوهش تمامی جامعه ورزشی استان کرمانشاه می باشد که نمونه ای به حجم 011 نفر تعیین شده است در قسمت آمارتوصیفی میانگیم میزان تماشای ماهواره برابر با 021 دقیقه درشبانه روز، میانگین میزان علوم ورزشی نزدیک به تا حدودی کد 3 ، میانگین صداقت نزدیک به تاحدودی کد 3 ، میانگین صراحت نزدیک به تا حدودی کد 3 ، میانگین سهیم کردن نزدیک به تاحدودی کد 3، میانگین تمایلات همکاری جویانه نزدیک به تا حدودی کد 3 ، میانگیم اطمینان نزدیک به تا حدودی کد 3 و میانگین سنت گرایی نزدیک به تا حدودی کد 3می باشد همچنین در قسمت آمار استنباطی متغیر های سن ، صداقت ، صراحت ، سنت گرایی ، استفاده از برنامه های علوم ورزشی از اینترنت وچت کردن در رابطه با علوم ورزشی معنادار شده اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 17 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير پخت در ساخت نانوذرات TiO2 با نواقص شبکهاي تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير پخت در ساخت نانوذرات TiO2 با نواقص شبکهاي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير پخت در ساخت نانوذرات TiO2 با نواقص شبکهاي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير پخت در ساخت نانوذرات TiO2 با نواقص شبکهاي تحت pdf :

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در ساخت کاتایست نانوذرات TiO2 در دمای بالا، مسئله تجمع پذیری آنها است. برای رهائی از این معضل، یکی از راه ها میتواند به هم ریختن ساختار روتیل و آناتاز TiO2 و انتخاب تمپلیت مناسب، همچون آمین نوع دوم، در سنتز آنها باشد. با این روش نانوذرات TiO2 با ساختار نقص شبکه

ای در دما 225 oC از همه ریزتر خواهد شد برای این منظور از روش های شناسائی XRD،SEM ، طیف سنجی رامان ، مرئی – فرابنفش ، فوتولومینسانس ، TEM،TGA بهره جستیم.

مقدمه شده است، اما یکی از مهمترین مسائل چگونگی حضور تمپلیت و
میتوان امیدوار بود که در آیندهی بسیار نزدیک ریزترین نانوذرات اثرگذاری آنها در ریزتر شدن نانوذرات TiO2 است. در
TiO2 ساخته خواهد شد. نانوذرات TiO2 به عنوان یک پژوهشهای انجام شده توسط گروههای مختلف، نوع تمپلیت و
فتوکاتالیست ارزش صنعتی زیادی دارد و همچنین جایگزین بسیار بسترهای متفاوت مورد توجهان قرار گرفته است، از آن جمله می
مناسبی به جای پلاتین در پیوند استخوان در پزشکی است. از از نمکهای سدیم سولفوساکسینیک [1]، پلیآکریلیک آمید [2]،
سوی دیگر به عنوان یک نیمه رسانا و فتوالکترولیز H2O استفاده ایزوپروپانول [3]، بکارگیری میکروامولسیونهای آب در روغن،
فراوانی داشته و میتواند انرژی نورانی را به انرژی شیمیایی تبدیل استفاده از پلیوینیل الکل، کربوواکس M-20000 به عنوان
افزودنیهای لازم برای تامین محلول پخش همگن [4]، ترکیبات
کند. تاکنون روشهای زیادی برای سنتز نانوذرات TiO2 پیشنهاد

پلیاکسیاتیلن مشتقات فنلها [5] نام برد. روشهای Fast

Quenching (FQ) و اثر نقص در شکلگیری ساختار

فازی TiO2 در حضور اکسیدهای دوپ شده [6] نیز اخیرا مورد

توجه قرار گرفته است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير زمان کاربرد علفکش هورموني 2،4 – دي+امسيپيا بر عملکرد گندم رقم دوروم تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير زمان کاربرد علفکش هورموني 2،4 – دي+امسيپيا بر عملکرد گندم رقم دوروم تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير زمان کاربرد علفکش هورموني 2،4 – دي+امسيپيا بر عملکرد گندم رقم دوروم تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير زمان کاربرد علفکش هورموني 2،4 – دي+امسيپيا بر عملکرد گندم رقم دوروم تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

س. رشیدی سپاهدار – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
ع فرح باش – دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

در مقایسه با سایر گیاهان زراعی، بیشترین سطح زیر کشت را در استان فارس و شهرستان ممسنی دارد. دربیشتر مناطق گندمکاری استان فارس از جمله منطقه ممسنی کشاورزان برای کنترل علفهای هرز اقدام به کاربرددیرهنگام علفکشهای هورمونی مینمایند که این کار میتواند باعث کاهش عملکرد گندم گردد. در این راستا، یک آزمایش مزرعهای در شهرستان ممسنی به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی (RCBD) در 4 تیمار و 4 تکرار در مزرعه گندم رقم دوروم انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 1- شاهد بدون وجین و سمپاشی 2 34 ترتیب کاربرد علفکش 2،4 – دی+ام.سی.پی.ا. در مراحل شروع پنجهزنی، خاتمه پنجهزنی لغایت تشکیل بند اول و بعد از ساقه رفتن. سمپاش مورد استفاده هاردی– 15 با نازل تیجت بود که محلول سمی در 250 لیتر آب در هکتار مصرف گردید. کلیه دادهها با استفاده از تسهیلات کامپیوتری و با کمک برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که در تیمارهای کاربرد علفکش هورمونی 2،4 – دی+ام.سی.پی.ا. در مراحل شروع پنجهزنی و خاتمه پنجهزنی لغایت تشکیل بند اول علاوه بر کنترل خوب علفهای هرز پهن برگ به طور معنی داری عملکرد گندم در این تیمارها از شاهد بدون سمپاشی بیشتر بود. کاربرد علفکش در مراحل پس از ساقه رفتن موجب زردی جزیی و پیچش برگها و ناهماهنگی در ارتفاع ساقهها و کاهش معنیدار عملکرد در مقایسه با تیمارهای یاد شده در بالا گردیده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تحليلي از ويژگيهاي سازمان فضايي استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري تحت pdf دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحليلي از ويژگيهاي سازمان فضايي استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تحليلي از ويژگيهاي سازمان فضايي استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحليلي از ويژگيهاي سازمان فضايي استان خراسان شمالي با تأکيد بر مراکز شهري تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط

تعداد صفحات: 14

نویسنده(ها):

مریم بیرانوندزاده مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علیرضا شیخ الاسلامی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
معصوم دوستی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ابراهیم رستم گورانی – مدرس دانشگاه پیام نور واحد بندرعباس

چکیده:

سازمان فضایی سکونتگاههای کشور ما به دلایل مختلف و از جمله انقلاب صنعتی ، وابستگی اقتصادی –اجتماعی – فرهنگی ، سیاسی ، مدرنیسم ، الگوی غیر اصولی از مدل های غربی و ; دستخوش تحولات پیچیده و شگرفی گردیده تا جایی که در طول چند دهه از حالتی سنتی با قانونمندهای خاص به فضایی قطبی ، چندگانه ، نامتعادل ، غیر کارا ، ناهمگون و عقب مانده تبدیل شده است.این تحقیق با هدف تحلیل سازمان فضایی استان خراسان شمالی انجام گرفته و با بهره گیری از مدلهای ضریب آنتروپی، حد اختلاف طبقه ای، نخست شهری و الگوی آرتور اسمایلز به بررسی و تحلیل عملکردی نظام شهری استان خراسان شمالی طی دهه اخیر پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه شهری استان نسبتاً منظم بوده، دلیل این امر نیز حاکمیت شهرهای میانی و کوچک در استان است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,