خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تاثير نظامهاي تناوبي بر برخي پارامترهاي رشد، شاخص تنوع و عملکرد گندم در شرايط اقليمي شهرستان گرگان تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثير نظامهاي تناوبي بر برخي پارامترهاي رشد، شاخص تنوع و عملکرد گندم در شرايط اقليمي شهرستان گرگان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تاثير نظامهاي تناوبي بر برخي پارامترهاي رشد، شاخص تنوع و عملکرد گندم در شرايط اقليمي شهرستان گرگان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثير نظامهاي تناوبي بر برخي پارامترهاي رشد، شاخص تنوع و عملکرد گندم در شرايط اقليمي شهرستان گرگان تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

عباس علی نوری نیا عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
معصومه صالحی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الهام فغانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی رضا گرزین – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر نظامهای تناوب زراعی برخصوصیات فیزیو – مرفولوژیک، عملکرد و پایداری تولید گندم آبی اسـتان گلستان این آزمایش به مدت سه سال زراعی 1383) تا (1386 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شـد . دو عامـل تناوب و ژنوتیپ با استفاده از طرح کرتهای نواری (Strip plot) برمبنای طرح پای RCBD در سه تکرار ارزیابی می – شوند . درکرتهای افقـی پـنج نظـام تنـاوب زراعـی؛ -1 گنـدم / آیـش – کلـز ا / سـویا ، -2 گنـدم / سـویا -3 گنـدم / آیـش – کلزا / ذرت -4 گندم / ذرت، -5 گندم / ذرت – آیش / پنبه مورد بررسی قرار گرفت . درکرتهای عمـودی نیـز چهـار ژنوتیـپ گندم شامل؛ رقم تجن و شیرودی و دو لاین امیدبخش با یکدیگر مقایـسه شـدند و اثـرات نظـام هـای تنـاوبی بـر آنهـا مـورد بررسی قرار گرفت . نمونهگیری از برگ و ساقه در سه مرحله پنجه زنی، ساقه رفتن و پرشدن دانه انجام شد . عملکـرد نهـایی دانه نیز با برداشت 20 مترمربع از هرکرت مشخص گردید . نتایج اختلاف معنیداری را بـین تنـاوب هـا از لحـاظ پارامترهـای رشد نشان نداد . عملکردگندم در تنـاوب هـای متفـا وت معنـی دار بـو د، تنـاوب 1 بـالاترین و تنـاوب گنـدم / ذرت پـایین تـرین عملکرد گندم را داشت از لحاظ شاخص تنوع نظامهای تناوبی 1 ، 3 و 5 بالاترین تنوع و کـم تـرین غالبیـت را دارنـد و نظـام تناوبی 2 و 4 تنوع کم تر و شاخص غالبیت بیشتری دارند . به نظر میرسد که اضافه کردن کلـزا و سـویا در تنـاوب موجـب بهبود عملکرد گندم میگردد . در بین ژنوتیپها ژنوتیپ N-80-19 بالاترین عملکرد را داشت


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Analysis of Structures by Optimization Method (ASOM) Applied to Geometrical Stability of 2DدرFrames تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Analysis of Structures by Optimization Method (ASOM) Applied to Geometrical Stability of 2DدرFrames تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Analysis of Structures by Optimization Method (ASOM) Applied to Geometrical Stability of 2DدرFrames تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Analysis of Structures by Optimization Method (ASOM) Applied to Geometrical Stability of 2DدرFrames تحت pdf :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

A Ranjbaran – Associate professor, Department of Civil Eng, Shiraz University
A. R. Ghafarian – Msc candidate, Department of Civil Eng, Shiraz University

چکیده:

A method for analysis of structures by minimization of total potential energy using optimization methods is introduced. Theoretical basis for analysis of two-dimensional frames is presented. Formulation for check of stability of structures and stability analysis of columns is derived. Through analysis of examples efficacy and robustness of the method is verified.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي نفوذ پذيري بتن با استفاده از آزمون هاي مختلف پايايي تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي نفوذ پذيري بتن با استفاده از آزمون هاي مختلف پايايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي نفوذ پذيري بتن با استفاده از آزمون هاي مختلف پايايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي نفوذ پذيري بتن با استفاده از آزمون هاي مختلف پايايي تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
مریم بنی اسدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
سید طاها طباطبایی عقدا – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه
امیر احمد هدایت – استادیار دانشکده مهندسی عمران

چکیده:
دوام بتن خصوصا درسواحل خلیج فارس و دریای عمان یکی ازمسائل مهم سازه های بتنی می باشد امروزه دربین معیارهای پیش بینی دوام نفوذپذیری به عنوان یکی ازعوامل موثربا روشهای مختلف مورد ازمون و ارزیابی قرارمیگیرد برای مقایسه این روشها دراین تحقیق نفوذپذیری بتن با استفاده ازچهارازمون جذب آب نیم ساعته بتن براساس استاندارد BS1881-part122 ، جذب آب کل براساس استاندارد ASTM C642 جذب آب موئینه Capillary ونفوذتسریع شده یون کلرید RCPT براساس استانداردASTM 1202 درسنین مختلف 7و28 روزه بررسی شده است که سه ازمون اول جذب آب بتن و ازمون چهارم نفوذیون کلردربتن را بررسی می کند این ازمون ها برروی 6 طرح اختلاط شامل نسبت های مختلف آب به سیمان 0/34و0/4و0/5 و همچنین سه طرح اختلاط حاوی پوزولان های خاکستربادی میکروسیلیس ونمونه شاهد بدون پوزولان انجام شدها ست نتایج ازمون ها نشان میدهد که درمیان ازمونهای بررسی شده ازمون جذب آب کل ارزانترین و دردسترس ترین ازمون می باشد که دارای بیشترین دقت نسبت به سایرازمونها است علاوه براین ازمون جذب آب موئینه نیز به عنوان سریعترین روش میتواند درکنترل پایایی بتن درحین اجرا استفاده گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقيق عنصر کربن تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق عنصر کربن تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقيق عنصر کربن تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقيق عنصر کربن تحت pdf :

• کربن عنصری شیمیائی در جدول تناوبی است، با نشان C و عدد اتمی . کربن عنصری غیر فلزی و فراوان، چهارظرفیتی ودارای سه آلوتروپ می‌‌باشد:
• الماس)سخت‌ترین کانی شناخته شده(
• گرافیت)کی از نرم‌ترین مواد(
• Covalend bound sp1 orbitals are of chemical interest only
فولریت (فولرین ها، مولکولهایی در حد بیلیونیوم متر هستند که در شکل ساده آن، 60 اتم کربن یک لایه گرافیتی با ساختمان 3 بعدی منحنی، شبیه به روروئک (روروئکی که قسمت جلوی آن مانند چوب اسکی خم شده)، تشکیل می‌‌دهند .
دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده. این سطوح بصورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن همسانگرد (ایزوتروپیک) است.
چنین کربنی همسانگرد و مانند شیشه محکم است. لایه‌های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده اند، بلکه مانند کاغذ خرد شده می‌‌باشند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Time Domain Modeling and Experimental Validation of Brushless Synchronous Generators تحت pdf دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Time Domain Modeling and Experimental Validation of Brushless Synchronous Generators تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Time Domain Modeling and Experimental Validation of Brushless Synchronous Generators تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Time Domain Modeling and Experimental Validation of Brushless Synchronous Generators تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

M. Shahnazari Iran University of Science and Technology
A. Vahedi

چکیده:

In this paper the operation of brushless synchronous generator is investigated and a timedomain model with more concentration on the operationof brushless excitation system is presented. An averagevalue model of exciter-rectifier is derived in which the behavior of the exciter-rectifier system is expressed byexplicit equations. Simulation results are compared with experimental results carried out in an actual power plant to verify the accuracy of the proposed model


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي ارگونوميکي وضعيت بدن حين انجام کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني شهر رشت تحت pdf دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي ارگونوميکي وضعيت بدن حين انجام کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني شهر رشت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي ارگونوميکي وضعيت بدن حين انجام کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني شهر رشت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي ارگونوميکي وضعيت بدن حين انجام کار و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراکز آموزشي درماني شهر رشت تحت pdf :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای

تعداد صفحات: 22

نویسنده(ها):

مریم خوشبخت پیشخانی – کارشناس ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی- جراحی)، مدیر پژوهشی مرکز تحقیق
مژگان بقایی – عضو هیئت علمی گروه داخلی- جراحی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
فریده هاساواری – عضو هیئت علمی گروه داخلی- جراحی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
احسان کاظم نژاد لیلی – عضو هیئت علمی گروه آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده:

اختلالات عضلانی-اسکلتی ناشی از کار به ویژه در مشاغلی مثل پرستاری که با فعالیتهای چون تغییر وضعیت بیماران همراه است، دارای شیوع بالایی بوده و توجه متخصصان بهداشت حرفه ای را به لزوم کاربرد علم ارگونومیک و شناسایی عوامل مرتبط با آن جلب نموده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارگونومیک وضعیت بدن حین انجام کار تغییر وضعیت بیماران توسط پرستاران و عوامل مرتبط با آن در بخشهای مراقبت ویژه انجام گرفته است. در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، مقطعی 91 پرستار شاغل در بخشهای مراقبت ویژه 4 مرکز آموزشی درمانی شهر رشت به روش سرشماری انتخاب و با استفاده از ابزاری 4 بخش شامل پرسشنامه مرتبط با عوامل فردی، دانش، عوامل محیطی مرتبط با ارگونومی حین کار تغییر وضعیت و ابزار REBA بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی (کای دو، فیشر، من ویتنی یو و رگرسیون لوجستیک، مدل GEE) در نسخه SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان دادند که نمره کسب شده اکثریت (77/7%) واحدهای مورد پژوهش، در مقیاس ابزار ربا، در محدوده 7-4 بود که تراز خطر متوسط و نیاز ضروری به تغییر وضعیت را نشان می دهدو تنها 19/4 درصد از واحدهای مورد پژوهش دارای ارگونومیک مطلوب در حین کار تغییر وضعیت بیماران بودند که به سمت پرستار (0/007>p) دارای ارتباط معنی دار بوده است. البته تحت لوجستیک رگرسیون به روش GEE، سابقه کار در بخش ویژه (0/0001>p)، شاخص توده بدنی 25-20 (0/0001>p) و تجرد (0/0001>p) دارای ارتباط معین داری با وضعیت ارگونومیک بدن حین انجام کار واحدهای مورد پژوهش بوده اند. نزدیک به نیمی از واحدهای مورد پژوهش (49/4%) از میزان آگاهی متوسطی در زمینه علم ارگونومیک در ارتباط وضعیت بیماران برخوردار بودند. در این میان گروه ضعیفاز نظر سطح آگاهی، 2/29 بار شانس ارگونومیک نامطلوبتری نسبت به گروه رفرنس (خوب) داشتند بیشترین درصد واحدهای مورد پژوهش (45/1%) به شرایط محیط کار امتیاز 7 از کل نمره 8 (0/5±7/06) داده بودند و در کل محیط کار در این پژوهش در حد مطلوب ارزیابی شد. هر چند بر اساس مدل GEE، در بخش محیط کاری، عوامل قابل تنظیم نبودن ارتفاع تخت (4/156 بار) و قابل تنظیم نیودت قسمت ای مختلف تخت (1/958 بار) با افزایش وضعیت نامطلوب ارگونومیک مرتبط بودند. با توجه به یافته های این تحقیق، ضرورت توجه بیشتر به ارگونومی حین کار و برنامه ریزی مناسب جهت ارتقای آن از طریق کنترل عوامل مرتبط با آن به ویژه دانش کم نمونه ها بر جسته می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثر اسانس نعناع بر ويژگي هاي مرفولوژيکي گل بريدني رز رقم ’باکارا ‘ تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثر اسانس نعناع بر ويژگي هاي مرفولوژيکي گل بريدني رز رقم ’باکارا ‘ تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثر اسانس نعناع بر ويژگي هاي مرفولوژيکي گل بريدني رز رقم ’باکارا ‘ تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثر اسانس نعناع بر ويژگي هاي مرفولوژيکي گل بريدني رز رقم ’باکارا ‘ تحت pdf :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
منصور حسینی فالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدرضا صالحی سلمی – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد حسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:
گل رز از مهمترین گل شاخه بریده در صنعت تولید و بالاترین سطح زیر کشت گل دنیا را به خود اختصاص داده است و از ظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی میباشد، علاوه بر کیفیت ظاهری گل بریدنی، عمرگلجای نیز یکی از مهمترین عوامل برای مصرف کنندگان است. از این رو امروزه توانایی نگهدارای و بسته بندی مناسب گل های بریدنی یک ضرورت در امر بازاررسانی و صادرات آنها میباشد. بنابراین استفاده از روش های مناسب برای افزایش عمرگلجای امری بسیار ضروری است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تًصادفی در 3 تکرار و با هدف بررسی اثر اسانس نعناع ( Mentha spicata L )بر ویژگی های مرفولوژیکی گل بریدنی رز رقم ’باکارا‘ انجام شد و در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از اسانس گیاهی نعناع عمرگلجای گل بریدنی رز افزایش یابد. گلهای شاخه بریده رز با 2 آزمایش به صورت پالس با فاصله زمانی 48 ساعته و پیوسته (تا پایان عمرگلجای) تحت تیمار اسانس نعناع با غلظت های ( 200 ،100 ،0 و 400 ) میکرولیتر بر لیتر و محلول 3% ساکارز قرار گرفتند. ویژگی های مرفولوژیکی اندازگیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد اسانس به صورت پالس نسبت به روش کامل سبب افزایش عمرگلجای به صورت معنی داری شد بنابراین نتایج کلی آزمایش نشان داد، غلظت 200 میکرولیتر در لیتر اسانس نعناع بهترین عملکرد در افزایش کیفیت مورفولوژیکی گل بریده رز داشت به طوری که شاخه های بریده رز در این محلول مدت زمان 12 روز شادابی و طراوت خود را حفظ کردند که این میزان عمر گلجای حدود 4/34 روز نسبت به شاهد بیشتر گزارش شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اهميت توليد طنابهاي دريايي و کاربرد آن در صنايع دريايي تحت pdf دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهميت توليد طنابهاي دريايي و کاربرد آن در صنايع دريايي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهميت توليد طنابهاي دريايي و کاربرد آن در صنايع دريايي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهميت توليد طنابهاي دريايي و کاربرد آن در صنايع دريايي تحت pdf :

سال انتشار: 1379

محل انتشار: دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

مهرداد نوری سازمان صنایع دفاع صنایع دریایی شهید تمجیدی
محمد اسداله زاده – سازمان صنایع دفاع صنایع دریایی شهید تمجیدی
علی اکبر امیرنیکدست – سازمان صنایع دفاع صنایع دریایی شهید تمجیدی

چکیده:

با توجه به اهمیت طنابهای دریایی و نبود شناخت کافی از آنها در داخل کشور در این مقاله بصورت اجمالی سعی شده خواننده با انواع کاربرد و مشخصات اینگونه طنابها و اهمیت کاربردی آنها در زندگی دریانوردان اززمانهای اولیه تا امروز آشناگردد. هرچند که مسائل و تئوریهای که در ساخت کشتی ها به کار می رود خود اهمیت دارند، اما باید دانست که بدون وجود و شناخت کافی از طنابها ، بسیاری از امور در بهترین نوع کشتی ها و با کاملترین تجهیزات مختل می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 18 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنه تحت pdf دارای 121 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنه تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنه تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنه تحت pdf :

کنه ها گروهی از بند پایان هستند که انتشار جغرافیایی وسیعی در کره زمین دارند ( NN.Johnsson.,1979) این موجودات می توانند با کاهش متابولیسم خود حتی تا 10 سال زنده بمانند ، یا اینکه در ظرف چندین هفته ده برابر وزن خود خونخواری نمایند ، گونه های مختلف کنه در دامها از طریق خونخواری سبب کم خونی ، لاغر ی، فلجی و انتقال بیماریهای خطرناک می شوند .
امروزه مشخص گردیده است افزایش تولیدات دامی بخصوص در کشورهای در حال توسعه بدون مبارزه و کنترل کنه ها امکان پذیر نیست. ( NN.Johnsson.,1979)
به همین دلیل هر ساله سموم زیادی با ترکیبات مختلف تحت عنوان کنه کشها توسط شرکتهای بزرگ دارویی تولید و به بازار عرضه می شود ، اگر چه در حال حاضر کاربردی ترین راه مبارزه با کنه استفاده از کنه کشها است ولی با توجه به بروز پدیده مقاومت بر علیه سموم که در بعضی از گونه های دامی و خطراتی که مصرف سموم برای محیط زیست و انسان دارد امروزه کفایت این روش مبارزه به عنوان تنها راه کنترل کنه ها مورد تردید جدی قرار گرفته و راه های دیگری برای جانشینی آن پیشنهاد شده است .یکی از بهترین این راهها تهیه واکسن مناسب بر علیه گونه های کنه ای دامی است . محققین استرالیا و کوبا پس از سالها تحقیق موفــق به تهیه واکسن موثر تجاری بر علیه کنه بوافیلوس میکروپلوس به نام TICK GARD در استرالیا و GAGAC در کوبا ، با استفاده از آنتی ژن نو ترکیب Bm86 از کنه بوافیلوس میکروپلوس شدند.
( Willadsen et al .,1986 . Rodriquez et al., 1994)
این واکسن با ایجاد ایمنی در گاوها بر علیه کنه زدگی سبب کاهش جمعیت و کنترل کنه مذکور و افزایش تولیدات دامی و کاهش مصرف سموم در این کشورها شده است . (Willadsen et al .,1986 )
در کشورهای خاور میانه از جمله ایران و شبه قاره هند ، کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم در مقایسه با سایر کنه ها واجد انتشار جغرافیائی بالا بوده و بعلت انتقال تیلریوز گاوی و گوسفندی و تب کریمه کنگو در انسان از اهمیت بسیار زیادی بر خوردار است. ( Service.M.W.2001 )
با توجه به این که در ایران کنه مشکل زای عمده از جنس هیالوما می باشد ( انتخابی 1366 ، بهگام 1369 ، عبدی گودرزی1379 ) شروع تحقیقات در این زمینه ضروری می باشدتا با پیگیری مناسب و تحقیقات منسجم بتوان واکسنی موثر بر علیه این کنه تهیه نمود .
در این تحقیق سعی شده است بخشی از طرح جدا سازی و شناسایی ژن مشابه آنتی ژنهای Bm86 از کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم ‎‎‎که در موسسه رازی درحال اجرا است انجام شود ، در این مطالعه سعی شده است که ابتدا با استخراج NA R و سپس تهیه cDNA و انجام PCR با آغازگرهای اختصاصی ژن مذکور ، بخشهایی ازیک ژن مشابه Bm86 تکثیر شده و سپس تعیین توالی شوند .
-1 وضعیت پراکندگی کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم در ایران
کنه ها از راسته آکاری ( Acari ) و دسته آراکیندا و شاخه آرترو پودا می باشد ، تاکنون بالغ بر 850 گونه کنه از سراسر جهان گزارش شده است که شش جنس از کنه های ایکسودیده در ایران وجود دارد . زیستگاه کنه ها بسیار متفاوت و از مناطق صحرایی تا جنگلهای مناطق معتدل متغییر است و تراکم آنها بیشتر در جنگلها و مراتع و جلگه های معتدل می باشد .( انتخابی 1365 ) .
مطالعه تاریخچه پراکندگی کنه ها نشان می دهد از بین کنه ها ی مختلف در ایران گونه هیالوما بیشترین تعداد را شامل می شود ( انتخابی 1365 ) بطوریکه طی مطالعات انجام گرفته وجود 9 گونه هیالوما , 3 گونه ریپی سفالوس, 3 گونه ایگسودس و6 گونه همافیزالیس از خانواده ایکسودیده از پرندگان وحشی و اهلی و پرندگان ایران گزارش شده است طی مطالعاتی که توسط دکتر مظلوم از سال 1343 تا 1347 به مدت 5 سال انجام شده است پراکندگی کنه ها را در ایران با توجه به میزبانها ، فصول فعالیت وانتشار جغرافیایی مشخص نمود ، بطوریکه از بین 27940 نمونه کنه جمع آوری شده از سراسر ایران کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم فراوان ترین آن بود .
این کنه در تمام نقاط ایران که دارای آب و هوای خشک می باشند به فراوانی یافت می شوند .در سواحل بحر خزر این کنه بسیار نادر است ، بطوریکه در گیلان هیچ نمونه ای توسط نویسنده تشخیص داده نشده است . (دکتر مظلوم 1350 )
همچنین راد درسال 1366 وجود کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم را در تمام نقاط ایران گزارش نموده است در سال 1376 ظریف فرد و عبدی گودرزی ، طی تحقیقی که جهت شناسایی کنه ها ی خانواده ایکسودیده انجام دادند ، از بین 1841 کنه جمع آوری شده کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم با 573 عدد حدود 2/31 درصد از کنه ها را شامل می شد . (ظریف فرد و عبدی گودرزی 1376) همچنین طی مطالعات شخصی خود در بوئین زهرا ، از بین کنه ها ی جمع آوری شده کنه هیالوما آنا تولیکوم آنا تولیکوم با حدود 70 درصد بیشترین تعداد را شامل شده است .


1-2 اهمیت اقتصادی مبارزه با کنه ها و لزوم استفاده از واکسن نو ترکیب بر علیه کنه ها:
کنه ها به عنوان بند پایان خونخوار ، میزبانهای مختلفی را مورد هجوم قرار می دهند. (Sauar et al .,1995 ) که شامل انسانها و حیوانات که از لحاظ اقتصادی بسیار مهم می باشند و علت اهمیت آن ضرر و زیانی است که سالانه به صنعت دامپروری در دنیا وارد می نمایند (Bowman et al .,1996) کنه ها جزء‌مهمترین اکتوپارازیت ها در صنعت دامپروری مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری شامل استرالیا ، آسیا ، مرکز و جنوب آمریکا و آفریقا هستند. (Johnsson, et al ., 1986 ) .
میزان خسارت سالیانه کنه ها در جهان بالغ بر 109 میلیارد دلار برآورد می شود. ((ICTTBD 2000 بطوریکه در استرالیا حدود 100 میلیون دلار ( Cobon & Willadsen., 1990) و در امریکای جنوبی تا 1 میلیارد دلار تخمین زده می شود ( Horn , 1987) کنه ها می توانند خسارات اقتصادی جبران ناپذیری به صنعت دامپروری وارد نمایند ، بطوریکه یک کنه ماده بوافیلوس میکروپلوس می تواند تا 5/1 میلی لیتر از خون حیوان بمکد که در نتیجه حدود 250 میکرو گرم افزایش وزن پیدا میکند. (Rand et al ., 1989)
تغذیه کنه ها باعث کاهش سطح تولید دام ، کاهش تعداد نشخوار کنندگان ، کاهش دوره بهره برداری و همچنین کم خونی ، افت کیفیت پوست و توکسیکوزیس می شود ، علاوه بر آن به طور غیر مستقیم کنه ها عامل مهمی برای انتقال تک یاخته های مختلف شامل ( تیلریوز و بابز یوز) و ریکتز یاها شامل آناپلاسموزها و Cowdriosis و درماتوفیلوزیس هایی که با کنه ها به طور مشترک عمل می کنند ، هستند. ( Young et al ., 1988) همچنین گزش کنه ها باعث تحریک زیاد یا پاسخ های آلرژیک غدد بزاقی و آنتی ژن های سیمانی شده و این یک وضعیت نگران کننده است . Cobon et al ., 1994 )) .
میزان آلودگی دامها به کنه ها به چرای دامها در چراگاهها ، میزان آلودگی چراگاهها در وضعیت آب و هوایی مختلف بستگی دارد ، همچنین انتقال کنه ها از طریق دامی به دام دیگر ودر مزارع دامپروری از طریق دامدار به حیوان دیگر انجام می گیرد .
(Johnsson, et al ., 2000 ) .
بطورکلی مبارزه با کنه ها به سه طریق می تواند انجام گیرد :
1 – استفاده از نژادهای مقاوم به کنه ها ( ایمنی اکتسابی ) : از راههای کنترل کنه ها از طریق ایمنی اکتسابی است ، که از مقاومت ایمونولوژیکی دامها نسبت به کنه ها صورت می گیرد ، بعد از اینکه دام به میزان زیاد در معرض هجوم کنه ها قرار گیرد مبتلا به حساسیت پوستی می گردد.((Willadsen et al .,1980 )
در بعضی از نژادها میزان مقاومت به کنه ها بیشتر از سایر نژادها ست.از نژادها یی که به کنه ها مقاوم هستند نژاد زبو(Zebu)، و نژاد Bos indicus.اما بعضی از نژادها مثل نژاد Bos tarus یا دامهایی که اندام درشت دارند به میزان کمتر به کنه ها مقاوم هستند . (Uteh , wharph , kerr, 1978)
از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد میزان تولید پایین این نژادها می باشد البته می توان از راههای مثل تلاقی نژادها ی مقاوم و حساس با یکدیگر ( اصلاح نژاد ) استفاده نمود ، که این امر به طور ایده آل مناسب نمی باشد. ( Cobon et al ., 1994 )
2- از راههای دیگر برای مبارزه با کنه ها استفاده از سموم شیمیایی است :
با توجه به اطلاعات در دسترس کنترل کنه ها با مواد شیمیایی مثل ارسنیک از قرن 19 شروع شده است . از مواد شیمیایی دیگر مثل DDT و دیگر ارگانوهالوژنها ، ارگانوفسفاتها ، ارگانوکرباماتها ،آمیدین ها و پیروتیروئید های سنتتیکی استفاده می شده است . بعد از مدتی که کنه ها از این طریق کنترل می شدند ، مقاومت کنه ها نسبت به این مواد بیشتر شده است .
( Nolan,schnitz erling.,1986 . molan et al .,1986. Nolan, schnitzerling, hunghes,1989 )
از مشکلات استفاده از سموم شیمیایی در کنه ها ، بروز مقاومت کنه ها نسبت به مواد شیمیایی است ، که در نتیجه هزینه زیادی به دنبال دارد. Willadsen.,kemp,1988.Wikel,1988))

اخیراً در استرالیا یک استرین کنه بوافیلوس میکروپلوس از صحرا بدست آمده بود که به پیروتیروئیدهای سنتتیکی مقاوم بود و باقیمانده آمیدین در گوشت و شیر وجود داشته است ، علاوه بر این علاقه مصرف کننده به مصرف مواد غذایی که دارای باقیمانده مواد شیمیایی است ،خیلی کم میباشد. Johnsson, et al .,2000 ,jose de la fuente et al ., 1997))
مهمترین واکسنهای نوترکیب بر علیه کنه بوافیلوس میکروپلوس واکسن GAVAC در کوبا و TICK GARD در استرالیا می باشد . این دو واکسن با عملکرد واحد از آنتی ژن Bm86 که از غشای سطحی روده این کنه استخراج شده ، ساخته شده است.
(Willadsen.,et al ., 1988, Rodriguez et al ., 1994a)
نتایج آزمایشاتی که توسط Johnsson,و همکاران در سال 2000 در استرالیا با استفاده از واکسن TICK GARD رو ی گاوهای شیری انجام شد، نشان داد که بعد از 27 هفته حدود 6/18 کیلو گرم افزایش وزن در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شده است . همچنین کاهش شدید شمارش سلولهای بدنی ( Somatic cell count (scc)) در شیر وجود داشته است. (et al .,2000 Johnsson )
نتایج استفاده از واکسن GAVAC در کوبا روی بیش از 260000 دام شیری ، اثرات معنی دار کاربرد این واکسن را در صحرا نشان داده است، برای این کار تعداد 283165 و 260587 راس دام به ترتیب قبل و بعد از واکسیناسیون مورد ارزیابی قرار گرفتند .( جدول1-1 )
با توجه به نتایج جدول (1-1) واکسیناسیون با GAVAC روی بیش از 260000 راس دام سالانه حدود 6096384 دلار افزایش درآمد دارد . که به ازای هر حیوان می تواند 4/23 دلار در سال باشد. (jose de la fuente et al ., 1997)
بطورکلی حمایت از استفاده از واکسن GAVAC یا TICK GARD برای کنترل کنه ها یک کار عاقلانه و اصولی است . jose de la fuente et al .,1998 .Johnsson et al ., 2000),) Willadsen et al ., 1980 , 1988 ) )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ساماندهي و استقرار بهينه صنايع و کارگاههاي مزاحم ناسازگار شهري مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر ايلام تحت pdf دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساماندهي و استقرار بهينه صنايع و کارگاههاي مزاحم ناسازگار شهري مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر ايلام تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ساماندهي و استقرار بهينه صنايع و کارگاههاي مزاحم ناسازگار شهري مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر ايلام تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ساماندهي و استقرار بهينه صنايع و کارگاههاي مزاحم ناسازگار شهري مطالعه موردي: بافت مرکزي شهر ايلام تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
رمضان رکرمی – معاونت خدمات شهری شهرداری ایلام
سیده انوار ایتوندی نوربخش – مسئول مصوبات شورای اسلامی شهرایلام
علی رنجبر – کارشناس مسئول خدمات شهری شهرداری دهلران

چکیده:
حذف و طرد کامل مشاغل و حرف صنعتى از شهر نه کارى درست و نه حتى عملی است اما از طرف دیگر استقرار صنایع به گونه اى داخل حاشیه و بیرون شهر با تدوین برنامه همه نگر با اشرافیت بر مشکلات اجتماعى اقتصادى مدیریتى و ترافیکى بافت مرکزى شهر ایلام لازم به نظر مى رسد. هدف از این تحقیق تعین نوع مشاغل قابل و مشاغل غیر قابل استقرار در بافت مرکزى همچنین طراحى و مکانیابی محل استقرار مشاغل در حاشیه شهر مى باشد. در پژوهش حاضر با سنجش کیفى آلودگى زیست محیطى مشاغل و مطالعات کالبدى جامع در سه سطح تعیین سرانه کار برى ها. بررسى شبکه ارتباطى محدوده مطالعاتى. تهیه ى پرسشنامه و ارتباط مستقیم با مردم اقدام به تعیین سطح مورد نیاز اهم فعالیت هاى قابل استقرار با استفاده از روش تطبیقى همچنین ارائه الگوی بهینه ى استقرار صنایع و کارگاههاى مزاحم با روش کارکردى و تلفیق آن با تکنیک GIS و بکارگیری نرم افزار Arcinfo انجام گرفت نتایج پژوهش نشان داد 13/11 هکتار از زمین هاى محدوده از زیر بار این کار برى ها قابلیت تغیر کاربری براى تامین فضاهاى خدماتى، مسکونی و سایر نیازهاى محدوده و مابقى کارگاهها با پیشنهاد احداث شهرک کارگاهى منطبق با معیار هاى شهرسازى پتانسیل ساماندهى را دارند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,