خريد بک لينک
home theater in Los Angeles
Hookah Shisha Tobacco
فلنج
Barabas Ropa de hombre
مقالات من

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله توليد ويتامين B12 غيرنشان دار و نشان دار توسط باكتري استرپتومايسس گريزئوس تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله توليد ويتامين B12 غيرنشان دار و نشان دار توسط باكتري استرپتومايسس گريزئوس تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله توليد ويتامين B12 غيرنشان دار و نشان دار توسط باكتري استرپتومايسس گريزئوس تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله توليد ويتامين B12 غيرنشان دار و نشان دار توسط باكتري استرپتومايسس گريزئوس تحت pdf :

مقاله تولید ویتامین B12 غیرنشان دار و نشان دار توسط باكتری استرپتومایسس گریزئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم و فنون هسته ای از صفحه 43 تا 49 منتشر شده است.
نام: تولید ویتامین B12 غیرنشان دار و نشان دار توسط باكتری استرپتومایسس گریزئوس
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمیر میكروبی
مقاله استرپتومایسس گریزئوس
مقاله ویتامین B12 نشان دار
مقاله كبالت-57
مقاله ویتامین 12B
مقاله طیف سنج گاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهری تهرانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده مشكانی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: تاجرمحمدقزوینی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: نظری امین
جناب آقای / سرکار خانم: افلاكی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این كار تحقیقاتی، تولید ویتامین B12 نشان دار با استفاده از گونه ای از اكتینومیست در یك محیط كشت جدید به روش تخمیر ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تولید و آزادسازی ویتامین B12از سلول های میكروبی، محلول حاوی تركیبات كوبالامین روی ستونی از رزین XAD-4 تثبیت شده و ستون توسط محلول های مختلف شسته شد. مقدار ویتامین B12موجود در محلول خروجی از ستون، به روش كروماتوگرافی مایع با كارایی بالا اندازه گیری شد و جهت تایید وجود تركیبات كوبالامین در نمونه ها، از روش كروماتوگرافی لایه نازك استفاده گردید. نتایج نشان داد كه میزان تولید ویتامین B12توسط این میكروارگانیسم 1456 میكروگرم در لیتر است.
اتانول و استون، به عنوان بهترین محلول های شستشوی ستون برای جداسازی ویتامین B12تعیین شدند
اندازه گیری های كروماتوگرافی لایه نازك نشان داد كه مقادیر Rf سیانوكوبالامین و متیل كوبالامین تولید شده توسط باكتری با مقادیر استاندارد مطابقت می كنند. فعالیت ویژه B12نشان دار، پس از انجام مراحل واجذب آن با استفاده از عوامل مختلف استن، الكل خالص، الكل 25% و آب، به ترتیب، برابر با 55/8، 90/6، 79/0 و 75/5 بكرل در میلی لیتر اندازه گیری شد. در نهایت، محلولی از B12نشان دار با فعالیت ویژه 99/21 بكرل در میلی لیتر به دست آمد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عددي پديدهي جدايش در پايين دست جريان محوري حول استوانه در حالت آشفته تحت pdf دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عددي پديدهي جدايش در پايين دست جريان محوري حول استوانه در حالت آشفته تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عددي پديدهي جدايش در پايين دست جريان محوري حول استوانه در حالت آشفته تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عددي پديدهي جدايش در پايين دست جريان محوري حول استوانه در حالت آشفته تحت pdf :

مقدمه

پدیده جدایش و بازگشت جریان در بسیاری از زمینههای مهندسـی مانند عمران، مکانیک، هوافضا، شـیمی و مهندسـی محـیط زیسـت بسیار مهم است و بـه وفـور و بـه صـورت اجتنـاب ناپـذیری اتفـاق می افتد و مشخصات جریان را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. اگر سیالی که در مجاورت یک جسم جامد حرکـت مـی کنـد بـا تغییـر ناگهانی سطح روبرو شود، چنانچه نتوانـد تغییـر را دنبـال کنـد، از سطح جدا می شود و در پایین دسـتمجـدداً بـه سـطح سـیال بـاز می گردد. بین محل جدایش و نقطه بازگشت جریان، یک گردابه که همراه با افت فشار و جریان بازگشتی است، شکل میگیرد.

یکی از مسائل بنیادی جدایش جریان که مورد توجـه محققـان قرار گرفته است، جریان محوری حول اسـتوانه ای بـا لبـه هـای تیـز است. در مقاله حاضر مشخصات این جریان با تاکید بر ساختار ناحیه جدایش به صورت عددی مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. شـکل 1 الگوی شماتیک این جریان را نمایش داده استاولین. بـار اُتـا[1] 1

1 Ota

*نویسنده مسئول. تلفن: +98 9374623516

آدرس پست الکترونیک: hamidrastgoo3000@yahoo.com

میدان فشار و سرعت های نوسانی و متوسط -زمانی را در یک جریان محوری حول استوانه بررسی کرد. سپس اُتا و متگـی[2] 2 جزئیـات بیشتری از مشخصات این جریان در حالت آشفته در ناحیه جدایش و پس از آن را ارائه دادند. کیا3 و همکاران [3] نتـایج آزمـایشهـای خود را با تاکید بر ناحیه جدایش و ساختار ناحیـه بازگشـت جریـان

منتشر کردند.

گاویندا 4 و آراکری[4] 5 آزمایشهایی مشابه اُتـا انجـام دادنـد و فانگ [5] 6 به بررسی ویژگی ناپایداری دراین جریان پرداخت. اُتـا و کن[6] 7 انتقال حرارت در این جریان را مطالعـه کردنـد و اسـپارو8 [7] نشان داد که بیشینه انتقال حـرارت در فاصـله انـدکی از نقطـه بازگشت جریان اتفاق می افتـد. هیگـوچی9 و همکـاران [11-8] بـه

2 Motegi 3 Kiya 4 Govinda 5 Arakeri 6 Fung 7 Kon 8 Sparrow 9 Higouchi

مکانیک سازه ها و شاره ها / شماره / 1تابستان 72 1390

بررسی جریان محوری حول استوانه محدود پرداخته اند و علاوه بـر بررسی مشخصات جریان، تأثیر نسبت طول بـه قطـر اسـتوانه را بـر درگ1 بررسی کردند. آن هااز نیروی مغناطیسـی بـرای معلّـق نگـه داشتن استوانه در تونل باد استفاده کردند تا اثر اتصالات را برطـرف کنند.

علی رغم مطالعات آزمایشگاهی قابل توجهی که در ایـن زمینـه انجام شده (که به برخی از آن ها اشاره شد)، بررسی این جریـان بـه صورت عددی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هلیم2 و قیا [12] 3 [12] این جریان را در حالت آرام و در محدوده عدد رینولدز 200 تا 600 مورد مطالعه قرار دادند.

تا آنجا که مؤلفان بررسی کرده اند، نتایج منتشر شده ای کـه بـه بررسی این جریان در حالت آشفته به صورت عددی پرداخته باشـد، وجود ندارد و مطالعه حاضـر اولـین بررسـی ایـن جریـان در حالـت آشفته به صورت عددی است.

برخی محققان [16-13] جریـان محـوری حـول اسـتوانه را بـا صرف نظر کردن از جدایش جریان در سـر اسـتوانه و بـا تاکیـد بـر پایداری و مشخصات ساختار لایه مرزی پس از جدایش بـه صـورت عددی و آزمایشگاهی بررسی کرده اند. اکثر مقالات عددی ارائه شده توسط آن ها از معـادلات لایـه مـرزی و در مختصـات دو-بعـدی در حالت آشفته استفاده کردهاند.

مقالات منتشر شـده عـددی و تجربـی در بررسـی جـدایش در جریان عمود بر محـور اسـتوانه ماننـد مراجـع [20-17]، بـرخلاف جریان محوری حول استوانه بسیار زیادند که نشان می دهند جریان مورد بررسی در مقاله حاضر کمتر مورد توجه واقع شده است.

هدف اساسی مقاله حاضر مقایسه برخی تکنیک هـای عـددی و ارائه یک روش عددی مناسب برای مـدل سـازی پدیـده جـدایش و بازگشت در جریان محوری حول استوانه است. این جریان در حالت آشفته در رینولدز 6000 بر مبنای قطر استوانه بررسی شـده اسـت. برای مدل سازی نوسانات آشفتگی و اعمال اثـر آن هـا از یـک مـدل آشفتگی رینولدز بالاk- ) 4 استاندارد) و یک مدل آشفتگی رینولـدز

پایین( Shear Stress Transport (SST)) 5 استفاده شده است. علاوه بر این، تکنیک های مختلف عـددی ماننـد الگـوریتم حـل، شـبکه و روش گسستهسازی مورد مقایسـه و بحـث قـرار گرفتـه اسـت و در نهایت روش عددی مناسب برای مدلسازی این جریـان ارائـه شـده است. همچنین ویژگیهای این جریان مانند پروفیـلهـای سـرعت، فشار استاتیک روی سطح استوانه، انرژی جنبشی آشفتگی و ساختار جدایش بحث شده است.

-2 معادلات حاکم

در جریان آشفته، مقادیر لحظه ای به مؤلفه های متوسـط و نوسـانی، تجزیه می شوند. با متوسط گیری رینولدز بـر معـادلات پیوسـتگی و مومنتوم و با استفاده از مفهوم ویسکوزیته ادی و تقریب بوزینسک6، بوزینسک6، معادلات پیوستگی و مومنتوم برای جریان غیـر دائـم، تراکم ناپذیر و دو-بعدی در دستگاه مختصات استوانه ای، به صـورت زیر در میآیند:

(1)

(2)

(3)

t ویسکوزیته آشفتگی نامیده میشود کـه بـا اسـتفاده از یـک مدل آشفتگی به دست می آید و اثر نوسانات آشـفتگی را در مقـادیر متوسط زمانی اعمال می کند. در تحقیق حاضر مدلهای آشفتگی دو معادله ای k- استاندارد و SST بـرای اعمـال اثـر آشـفتگی بـا هـم

شکل -1 نمای شماتیک الگوی جریان محوری حول استوانه و محورهای مختصات

1 Drag 2 Halim 3 Ghia

4 High Reynolds Turbulent Model

5 Low Reynolds Turbulent Model 6 Boussinesq

مکانیک سازه ها و شاره ها / شماره / 1تابستان 73 1390

مقایسه شدهاند.

شایان ذکر است که پدیـده آشـفتگیذاتـاً یـک پدیـده سـه بعـدی محسوب می شود [29] اما مدل سازی دو-بعدی این پدیده با توجـه به کاهش قابل توجـه هزینـه محاسـباتی آن، همـواره مـورد توجـه محققــان بــوده اســت و هــمچنــان مقــالات قابــل تــوجهی بــر پایــه مدل سازی دو- بعدی جریان آشفته منتشر میشـود ( بـه مراجـع [30 – 18] رجوع نمایید).

-1-2 مدل آشفتگی k- استاندارد

مدل k- استاندارد رایجترین مـدل دو معادلـهای اسـت کـه توسـط اسپالدینگ1 و لاندر[21] 2 معرفی شده است. ایـن مـدل اساسـاً بـر مبنای معادله انتقال کامل انرژی جنبشی آشـفته (k) و نـرخ اتـلاف ( ) بنا شده است. معادلات این مدل به صورت زیر است:

(4)

(5)

که در آن ویسکوزیته آشفته ( t) و جمله تولید (Gk) به صورت زیر محاسبه میشود:
(6)

(7)

و در آن اندیس i و j به ترتیب نشان دهنده راستای x و r است. مقادیر ثابت معادلات k- به فرم زیر است.

(8)

مدل k- استاندارد یک مدل رینولدز بالا است و که برای حل میدان جریان در نزدیکی دیوارهای بدون لغزش از توابع دیوار استفاده میکند.

در تحقیق حاضر از تابع دیوار لاندر- اسپالدینگ [22] برای مدلسازی نزدیک دیوار استفاده شده است.

-2-2 مدل آشفتگی Shear Stress Transport (SST)

نمونههای اولیه این مدل در سالهای 1993 و 1994 توسط منتر3 [24-23] ارائه شده است. منتر و کنتز[25] 4 در سال 2003

1 Spalding 2 Launder 3 Menter 4 Kuntz

صورت اصلاح شده این مدل را ارائه دادند که جدایش جریان را دقیقتر مدل میکرد. مدل SST تلفیقی از دو مدل k- و k- است که از اولی در لایههای نزدیک دیوار و از دومی در نقاط دور از دیوار استفاده میکند. مدل [26] k- در لایه های نزدیک دیوار به طور قابل ملاحظهای دقیقتر از مدل k- است. مدل SST یک مدل رینولدز پایین است که لایه های نزدیک دیوار را با در نظر گرفتن شبکه ای به اندازه کافی ریز حل میکند. معادلات این مدل در زیر آورده شده است:

(9)

(10)

B در معادله تابع تبدیل معادله به است که توسط رابطه زیر محاسبه میشود:
(11)

(12)

در روابط فوق F1 تابع اتصال است که مقدار آن در نقاط نزدیک به دیوار برابر یک و در نقاط دور از دیوار به صفر میل میکند و به این ترتیب معادله (10) را در نزدیکی دیواره به معادله و در نقاط دور از دیواره به معادله تبدیل میکند. جزئیات بیشتر این مدل در مرجع [25] ارائه شده است.

-3-2 شرایط مرزی

شکل 2 شرایط مرزی و هندسه دامنه حل را نمایش میدهد. در تحقیق حاضر برای سرعتها و کمیتهای آشفتگی از شرط مرزی یکنواخت در ورودی استفاده شده است که رابطه آنها به صورت زیر است:

(13)

(14)

(15)

(16)

که در آن I شدت آشفتگی5 و نسبت ویسکوزیته آشفتگی6 است که به ترتیب برابر 0 005 و 1 قرار داده شد.

5 Turbulence Intensity 6 Turbulent Viscosity Ratio

مکانیک سازه ها و شاره ها / شماره / 1تابستان 1390

شکل -2 دامنه حل و شرایط مرزی

در خروجی از شرط مرزیکاملاً توسعه یافته استفاده شده است. در مرز بالایی (شعاع بیرونی) دامنه حل از شرط مرزی دوردست1 به صورت زیر استفاده شده است.

(17)

در مرز پایینی دامنه حل (محور استوانه) هم شرط تقارن اعمال شده است. شرایط مرزی سرعت و انرژی جنبشی آشفتگی (k) در دیوار بدون لغزش به صورت u = v = k = 0 است. برای و در مرز دیوار بدون لغزش همان طور که ویلکاکس در [31 – 26] به دست آورده است از مقادیر روابط (18) و (19) استفاده شد.

(18)

(19)

که در آن =041 ، C =0. 09 و y کوتاهترین فاصله گره مرزی تا دیوار است. اندیس p نشان دهنده گره مرزی دیوار بدون لغزش است.

-3 گسسته سازی و روش حل

برای گسسته سازی معادلات از روش حجم محدود در شبکه جابهجا شده2 استفاده شده است. جملات جابهجایی با روش بالادست مرتبه اول3 و جملات پخش با روش مرکزی درجه دو4 گسسته شدهاند. آزمایشهای عددی در تحقیق حاضر نشان میدهد که استفاده از روش هیبرید5 در این مسئله برای گسسته سازی جملات جابهجایی جابهجایی در معادلات مومنتوم میتواند به خطای قابل توجهی منجر شود. برای ارتباط فشار-سرعت از الگوریتم [27] SIMPLER استفاده شده است.

1 Far Field Boundary Condition 2 Staggered Grid 3 First Order Upwind Scheme

4 Second Order Central Scheme 5 Hybrid Scheme

74

در استفاده از الگوریتم SIMPLE، همگرایی برنامه به شدت به ضریب تخفیف6 فشار وابسته میشود وبعضاً انتخاب ضریب تخفیف مناسب برای فشار بسیار دشوار میشود. در الگوریتم SIMPLER با توجه به اینکه میدان فشار در گام ابتدایی الگوریتم حل می شود، نیازی به تعیین ضریب تخفیف برای فشار نیست. آزمایشهای عددی نشان میدهد که استفاده از این الگوریتم، به طور قابل توجهی از مشکلات واگرایی میکاهد.

جریان محوری حول استوانه در حالت آشفته با توجه به نتایج عددی حاضر و آزمایشهای تجربی مقالات منتشر شده دارای جواب متوسط زمانی پایدار است. با این حال، حل عددی معادلات به صورت پایدار مشکلات حائز اهمیتی را به وجود میآورد. برای همگرایی حل عددی معادلات پایدار بایستی مقادیر مناسبی برای ضریب تخفیف مؤلفههای سرعت در راستای شعاعی و محوری انتخاب کرد. با توجه به نظر پاتانکار[27] 7 و ورستیگ[28] 8 در مورد استفاده از ضریب تخفیف سرعتها به منظور همگرایی، بایستی یک جمله دربردارنده ضریب تخفیف سرعت به معادلات مومنتوم اضافه شود.

انتخاب نامناسب این ضریب تخفیفها حل را به راحتی به سمت واگرایی پیش میبرد. در تحقیق حاضر برای مستقل کردن همگرایی حل عددی، از ضریب تخفیف سرعتها از روش شبه-گذرا استفاده شده است. در روش شبه-گذرا معادلات به صورت غیر دائم حل می شوند با این تفاوت که حل زمانهای میانی چندان اهمیتی ندارد و گام زمانی طوری انتخاب میشود که حل مسیر همگرایی را راحتتر بپیماید.

با استفاده از روش شبه-گذرا جمله زمان وارد مسئله میشود. جمله زمانی اضافه شده به معادلات مومنتوم همان عملکرد همگرا کننده جمله ضریب تخفیف سرعتها را دارد، با این تفاوت که انتخاب یک گام زمانی مناسب برای همگرایی مسئله بسیار آسانتر از انتخاب ضریبتخفیف سرعتها است. به این ترتیب برای همگرایی مسئله دیگر نیازی به انتخاب ضریب تخفیف سرعت نمیباشد و مسئله در زمان کمتری به سمت همگرایی میل میکند.
در تحقیق حاضر از یک شبکه جابه جا شده، سازمان یافته9 و غیر-یکنواخت شاملحدوداً 29000 گره با مدل SST و 5500 گره با مدل k- استاندارد استفاده شده است. آزمایشهای استقلال از شبکه نشان میدهد که استفاده از شبکه ای با گره بیشتر دقت را به طور محسوس افزایش نمیدهد. شکل 3 تصویر متمرکز شده شبکه در نزدیکی دیوار که برای حل جریان با استفاده از مدل SST استفاده شده است را نشان میدهد.

6 Under relaxation 7 Patankar 8 Versteeg 9 Structured

مکانیک سازه ها و شاره ها / شماره / 1تابستان 75 1390

شکل -3 شبکه بندی مدل عددی در اطراف سر استوانه با مدل آشفتگی SST

تراکم مناسب شبکه در نزدیکی دیوار به مدل آشفتگی انتخاب شده وابسته بوده و نقش حیاتی در نیل به جواب دقیق ایفا میکند. در تحقیق حاضر تراکم شبکه در نزدیکی دیوار طوری انتخاب شده است که در استفاده از مدل k- استاندار 30 < y+ < 100 و در استفاده از مدل آشفتگی SST میانگین y+ برابر 0 79 شود.

برای مستقل کردن جواب از ابعاد دامنه حل، شعاع دامنه حل از 10 تا 25 برابر قطر تغییر داده شد. طول دامنه حل هم از 17 تا 35 برابر قطر آزمایش شد. نتایج نشان داد که اگر شعاع و طول دامنه حل به ترتیب از 12 و 17 برابر قطر بزرگتر باشد، جوابها مستقل از ابعاد دامنه حل خواهند بود. در تحقیق حاضر از شعاع و طول دامنه حل به ترتیب برابر 15 و 20 برابر قطر استفاده شده است. سر استوانه هم به فاصله 12/5 برابر قطر از ورودی قرار داده شد.

تکنیکهای عددی اتخاذ شده با استفاده از یک برنامه کامپیوتری که به زبان فرترن 1 90 نوشته شد، اجرا شده است. در برنامه حاضر برای مدلسازی پدیده جدایش و بازگشت جریان محوری روی یک استوانه از یک روش چند-شبکهای استفاده شده است. با استفاده از این روش نتایج حل یک شبکه درشتر، به صورت شرایط اولیه شبکه ریزتر استفاده میشود. روش چند-شبکهای مورد استفاده از میانیابی Bi-linear برای تشکیل شرایط اولیه شبکه جدید استفاده میکند. علاوه بر این استفاده از روش چند-شبکهای برای استفاده از نتایج به دست آمده برنامههای اجرا شده قبلی به عنوان شرایط اولیه در برنامههای جدید با تغییرات اعمالی مانند جابه جایی تراکم شبکه در تعداد گره تقرباًی ثابت، تغییر ابعاد دامنه حل و بررسی استقلال جوابها نسبت به تعداد گرههای شبکه، موجب کاهش قابل توجه زمان اجرای برنامه تا نصف زمان مورد نیاز برای اجرای برنامه بدون استفاده از این روش می شود. با توجه به اینکه زمان اجرای هر برنامه بیش از 110 ساعت با استفاده از روش

چند- شبکه ای- است، استفاده از این روش در کاهش زمان اجرای برنامه بسیار مفید واقع شد.

در مدلسازی عددی مسائل شامل جدایش انتخاب معیارهای مناسب برای همگرایی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در مسئله حاضر از سه معیار باقیماندهها، تغییر متغیرها در گامهای زمانی متوالی و طول بازگشت به طور همزمان برای همگرایی مسئله استفاده شده است که مهمترین آنها طول بازگشت2 جریان است که اساسیترین ویژگی ساختار جدایش جریان است. شکل 4 تغییرات طول برگشت را به ازای تعداد گام زمانی سپریشده نشان میدهد. همگرایی حل وقتی اتفاق میافتد که طول بازگشت ثابت شود و با افزایش زمان اجرای برنامه تغییر نکند.

اشتراک‌گذاری:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثيرابعادسرمايه فکري برچابکي سازماني درصنعت بانکداري با رويکرد شبکه هاي عصبي مطالعه موردي شعبات بانک مسکن شهرتهران تحت pdf دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثيرابعادسرمايه فکري برچابکي سازماني درصنعت بانکداري با رويکرد شبکه هاي عصبي مطالعه موردي شعبات بانک مسکن شهرتهران تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثيرابعادسرمايه فکري برچابکي سازماني درصنعت بانکداري با رويکرد شبکه هاي عصبي مطالعه موردي شعبات بانک مسکن شهرتهران تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثيرابعادسرمايه فکري برچابکي سازماني درصنعت بانکداري با رويکرد شبکه هاي عصبي مطالعه موردي شعبات بانک مسکن شهرتهران تحت pdf :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
تعداد صفحات: 11
نویسنده(ها):
احمدرضا شکرچی زاده – عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاداسلامی واحدنجف آباد
پردیس عسل علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی دانشگاه ازاداسلامی نجف آباد

چکیده:
امروزه باتوجه به تغییرات روزافزون انتظارات مشتریان سازمان ها برای رشدوبقا و توسعه سهم بازار باید به سمت چابکی حرکت کنند مروری برادبیات تحقیق بیانگر اینست که مهمترین بعدموثربرچابکی سازمانی نیروی انسانی و ساختارمدیریتی می باشد دراین راستا پژوهشی با موضوع بررسی تاثیر ابعادسرمایه فکری برچابکی سازمانی انجام شد جامعه اماری این پژوهش تعدادی ازبانکهای دولتی شهرتهران می باشد که تعداد آنها حدود 130شعبه بوده و تعداد نمونه با استفاده ازجدول مورگان 80عدد انتخاب گردید نتایج این پژوهش که با استفاده ازتکنیک شبکه عصبی محاسبه شد نشان میدهد که سرمایه گذار یدربخش سرمایه فکری برچابکی سازمانی اثرمستقیم دارد و باعث بهبود سطح چابکی سازمان میگردد ازبین ابعاد سرمایه فکری بعدرابطه بیشترین تاثیر را برچابکی سازمان دارد لذا مدیران ارشدسازمان باید جهت نیل به چابکی بیشترین سرمایه گذاری را بربرنامه ریزی استراتزیک رابطه سرمایه فکری و نیروی سازمانی داشته باشند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مدل بهينه براي تعيين نشت در سيستم هاي توزيع آب شهري تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدل بهينه براي تعيين نشت در سيستم هاي توزيع آب شهري تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مدل بهينه براي تعيين نشت در سيستم هاي توزيع آب شهري تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدل بهينه براي تعيين نشت در سيستم هاي توزيع آب شهري تحت pdf :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

علی مختاری چهاربری – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این مقاله یک روش بهینه سازی برای تعیین نشت در شبکه توزیع آب رسانی شهری ارائه می دهد. مدل جدید، محل دقیق نشت ومقدار نشت را در گره ها پیش بینی می کند و همچنین نشان می دهد که ضریب ساطع کننده جریان، وابسته به فشار و حجم تقاضای اولیه در گره هاست و تفاوت بین فشار و جریان اندازه گیری شده داده های صحرایی و مدل شبیه سازی شده را به حداقل می رساند. بهینه سازی این مسئله با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است. این روش یک ابزار آسان و جامع برای بهینه سازی مدل نشت می باشد. بنابراین مهندسین می توانند به آسانی محل دقیق نشت را شناسایسی و گرادیان هیدرولیکی را کالیبره کنند. داده های آزمایشگاهی این مدل با استفاده از مطالعه موردی که در منطقه ای از انگلستان انجام شده مورد استفاده قرار گرفته و نتایج این مدل در پایان توضیح داده شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي رابطه ضريب استهلاک نوري و تراکم بوته با عملکرد دانه در ارقام آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.) تحت pdf دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه ضريب استهلاک نوري و تراکم بوته با عملکرد دانه در ارقام آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.) تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه ضريب استهلاک نوري و تراکم بوته با عملکرد دانه در ارقام آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.) تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه ضريب استهلاک نوري و تراکم بوته با عملکرد دانه در ارقام آفتابگردان آجيلي (Helianthus annuus L.) تحت pdf :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

داریوش تقوی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پیمان حاجی آقا محمدی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
ساسان حاجی آقا محمدی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کیارش افشارپور – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی رابطه ضریب استهلاک نوری (K) و عملکرد دانه ار قام آفتابگردان در سال زراعی 1382 ، آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در منطقه ماهدشت به اجرا درآمد. در این تحقیق ارقام آفتابگردان در سه سطح شامل دورسفید، قلمی و پسته ای به عنوان فاکتور اصلی و تراکم بوته در هشت سطح شامل 50، 60، 70، 80، 90، 100، 110 و 120 هزار بوته در هکتار ، به عنوان فاکتور فرعی تعیین گردید . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که به جز دو صفت طول دوره رشد و ضریب استهلاک نو ری که بین ارقام در سطح 5% معنی دار بود ، سایر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری در سطح 1% داشتند ، و تنها صفتغیرمعنی دار در بین ارقام ارتفاع بوته بود . همچنین اختلاف تمام صفات مورد مطالعه در تراکم های مختلف در سطح 1% معنی دار بود . مقایسه میانگین ها به روش آز مون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5% مشخص نمود که رقم دورسفید با متوسط عملکرد دانه 4063 کیلوگرم در هکتار ، پرمحصول ترین رقم بود. در این آزمایش تراکم مطلوب 80 هزار بوته در هکتار، به دست آمد و بالاترین عملکرد دانه در تراکم 80 هزار بوته در هکتار و در رقم دورسفید به میزان 4389 کیلوگرم در هکتار، حادث شد.از طرفی تراکم مطلوب موجب گردید تا ضریب استهلاک نوری در زمان گرده افشانی به 68 % برسد و تراکم های کمتر و بیشتر از حد مطلوب به ترتیب باعث افزایش و کاهش ضریب استهلاک نوری گشته و در هر دو حالت عملکرد دانه با کاهش مواجه شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي تاثير توانمندي هاي سازماني هتلها بر مزيت رقابتي آنان، نقش واسط استراتژيهاي بازاريابي محيطي تحت pdf دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي تاثير توانمندي هاي سازماني هتلها بر مزيت رقابتي آنان، نقش واسط استراتژيهاي بازاريابي محيطي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي تاثير توانمندي هاي سازماني هتلها بر مزيت رقابتي آنان، نقش واسط استراتژيهاي بازاريابي محيطي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي تاثير توانمندي هاي سازماني هتلها بر مزيت رقابتي آنان، نقش واسط استراتژيهاي بازاريابي محيطي تحت pdf :

چکیده

مزیت رقابتی ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می کند، به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی شود. به عبارتی دیگر، مزیت رقابتی عامل یا ترکیبی از عواملی است که در یک محیط رقابتی سازمان را بسیار موفق تر از سایر سازمان ها می نماید و رقبا نمی توانند به راحتی از آن تقلید کنند. بنابر این برای دستیابی به مزیت رقابتی، یک سازمان هم باید به موقعیت خارجی خود توجه کند و هم توانمندی های داخلی را مورد توجه قرار دهد. در این مقاله تاثیر توانمندیهای سازمان بر مزیت رقابتی توسط متغیر میانجی استراتژیهای بازاریابی محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این مقاله هتل های شهر مشهد می باشند. جهت جمع آوری دادههای مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است و پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ سنجیده و مورد تایید قرار گرفته است. برای اعتبارسنجی نیز از روش اعتبار سازه استفاده شده است. جهت×آزمون×فرضیات×از×مدل یابی×معادلات×ساختاری××و×روش×حداقل×مربعات×جزئی”×إءأ“ برازندگی×مدل×استفاده×شده×است و تحلیل های این مقاله با استفاده از نرم×افزار×إءأ×حچپجإ انجام شده است. نتایج نهایی تحقیق بیانگر این است که توانمندیهای سازمانی به واسطه استراتژی های بازاریابی محیطی، بر مزیت رقابتی هتلها تاثیرگذار می باشند. همچنین نتایج نشان می دهند که در صورت عدم وجود استراتژی های بازاریابی محیطی، توانمندی های سازمانی نمی توانند بر مزیت رقابتی هتل ها تاثیر بگذارند.
کلید واژهها: مزیت رقابتی، استراتژی بازاریابی محیطی، توانمندسازی سازمانی

-1 مقدمه

مزیت رقابتی، تمایز در ویژگیها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان میکند(هاووما1،.(1999 شرکتی که در این ویژگیها و ابعاد سرآمد باشند میتوانند تحت عنوان توانمندیهای سازمانی برای خود مزیت رقابتی ایجاد نماید. استراتژیهای بازاریابی محیطی و مسئولیتهای اجتماعی در ایجاد مزیت رقابتی نقش مهمی را ایفا مینمایند.مسئولیت اجتماعی شرکت ها(2(CSR مبحثی نوین در کسب و کار امروزی است که بحث و جدلهای زیادی پیرامون آن انجام شده است. از نگاه برخی، این مفهوم بیانگر کوششی گمراه کننده برای دور ریختن پول و هدر دادن سرمایه است. از نگاه برخی دیگر، CSR چیزی جز دود نیست که سازمان های چندملیتی از پس آن می توانند مدل تجاری بی اعتبار و بی مسئولیت خود را ادامه دهند و همزمان

1 – Hao Ma

2 -Corporate Social Responsibility(CSR)

نسبت به دنیای خارج مسئول شناخته شوند. در این مقاله با تحلیل دیدگاههای موجود در این حوزه، به سودآوری که هدف اصلی هر سازمانی است دست یابد و در کنار آن جامعه و ذینفعان خود را جهت دستیابی به توسعه پایدار یاری رساند.

-2 مبانی نظری :

-1-2 مزیت رقابتی :

مزیت رقابتی میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت از نظر مشتریان درمقایسه با رقبا است( وارن3،.(1998 در تعریف دیگری از مزیت رقابتی بیان شده است که، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه میکند؛ به نحوی که در آن زمان این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمیشود(میگویل4،.(2002 مایکل پورتر بیان می دارد مزیت رقابتی، ارزشهای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است؛ به نحوی که این ارزشها از هزینه های مشتری بالاتر باشد(پورتر5،.(1990 در رابطه با مقوله مزیت رقابتی دو موضوع مهم و مورد تأکید است: اول ایجاد و کسب مزیت رقابتی از طریق تلفیق کارآمد و مؤثر منابع محیطی و منابع سازمانی با استفاده از قابلیتهای شبکهای و هوشمندی رقابتی؛ و دوم پایدارسازی مزیت رقابتی به دست آمده که در این رابطه و براساس مکتب نگرش بر مبنای منابع، مسأله مهم، میزان تقلیدپذیر بودن مزیت رقابتی است که به طورکلی این موضوع به ماهیت مزیت رقابتی، برنامه های حفاظتی سازمان و قابلیتها و اقدامات رقبا بستگی دارد. هر چقدر منابع مزیت رقابتی دارای ابهامعلّی و تولید و روابط آن از نظر اجتماعی پیچیده باشد تقلیدپذیری آن مشکل خواهد بود.

-2-2 توانمندی های سازمانی:

توانمندیهای یک سازمان در ایجاد نوآوری و شکل دهی مجدد منابع داخلی، توانمندی سازمانی نامیده میشود (هاواونی6،.(2004 نگرشهای مبتنی بر سازمان که به نگرشهای محیطی مزیت رقابتی معروفند دارای محدودیتهایی بوده، در یک دهه اخیر انتقاداتی به آنها وارد شده است .در این راستا، تلاشهای زیادی برای رفع خلأهای نظری موجود در رابطه با مزیت رقابتی صورت گرفته که عمدتا بر نقش منابع و قابلیتهای درونی سازمان در کسب و توسعه مزیت رقابتی تأکید دارند که از آن جمله می توان به نگرش بر مبنای منابع7، نگرش رقابت بر مبنای شایستگی8 و نگرش قابلیتهای پویا9 ، اشاره کرد( دیتونی10 ،.(2003

-1-2-2نگرش بر مبنای منابع

این نگرشاساساً عملکرد سازمانی را تابع ویژگیهای سازمانی میداند و رابطه بین مشخصههای سازمانی و نتایج عملکردی را بررسی میکند. اصل پایهای نگرش بر مبنای منابع این است که سازمان متشکل از مجموعه های منابع است و منبع مزیت رقابتی، منابع سازمان بوده، ویژگیها و خصوصیت منابع، چگونگی مزیت و حد پایداری آن را تعیین می کند(پارک11، .(1996 منابع سازمان، شامل همه داراییها، قابلیتها، فرایندهای سازمانی، مشخصه ها و ویژگیهای سازمان، اطلاعات، دانش و سایر موارد تحت کنترل سازمان است که آن را قادر به تدوین و اجرای استراتژیهایی برای بهبود کارایی و اثر بخشی اش می کند(میگوئل،.(2002

در زبان تحلیل استراتژیک سنتی، منابع سازمانی، قوتهایی است که سازمان می تواند برای تدوین و اجرای استراتژیهایش مورد استفاده قرار دهد. نویسندگان و صاحبنظران، لیستهای مختلفی از ویژگیهای سازمانی ارائه کرده اند که میتواند سازمان را قادر به تدوین و اجرای استراتژیهای ایجاد ارزش کند. با توجه به موضوع مقاله حاضر، طبقه بندی گرانت12 به عنوان نمونه ارائه می گردد .گرانت، منابع را به شش گروه، شامل منابع مالی، منابع فیزیکی، منابع انسانی، منابع تکنولوژیک، منابع شهرت و اعتبار، و منابع سازمانی تقسیم می کند که با توجه به هدف تحقیق، همه اینها میتواند در تحت عنوان منابع قرار گیرد.

3 – Warren 4 – Miguel 5 – Porter 6 – Hawawini,

7 – resource – based view 8 – competence – based competition

9 – dynamic capability view 10 – De Toni 11 – Park 12 – Grunt

یکی از صاحبنظران اصلی نگرش بر مبنای سازمانی بارنی13 است. وی برای اینکه منابع منبع مزیت رقابتی پایدار باشد به دو شرط اساسی و ضروری قائل است :یکی ویژگی عدم تجانس14 منابع و دیگری تحرک ناقص15 منابع. این دو در صورتی ضروری هستند کهاولاً منابع با ارزش باشند و البته معیار با ارزش بودن منابع در توانایی آنها برای افزایش کارایی و اثربخشی استثانیاً. منابع نادر باشند، به این معنا که فقط یک یا چند شرکت امکان دسترسی به آنها را داشته باشدثالثاً. منابع مذکور دارای قابلیت تحرک ناقص باشند که تحقق این شرط، مستلزم شرایط تاریخی منحصر بفرد، ابهامعلّی و پیچیدگی اجتماعی است .ابهامعلّی موقعی است که رابطه بین منابع سازمانی و مزیت رقابتی یااساسًا درک نشود و یا اینکه فقط به صورت جزئی قابل درک باشد و پیچیدگی اجتماعی نیز دلالت به پیچیدگی روابط داخلی منابع با یکدیگر و روابط آنها با مشتریان و عرضهکنندگان داردرابعاً. منابع خاصیت جایگزینی ناقصداشته باشند، به این معنا که از نظر استراتژیک، منابع مشابهی که دارای کارکرد مشابه باشند، وجود نداشته باشند( میگوئل،.(2002

-2-2-2رقابت بر مبنای شایستگی

زمینه مطالعه نگرش رقابت بر مبنای شایستگیاساساً بر نگرش بر مبنای منابع است تا حدی که برخی از نویسندگان مانند مایکل پورتر اعتقاد دارند تفاوتی بین آنها وجود ندارد. با این حال، نگرش رقابت بر مبنای شایستگی نسبت به نگرش بر مبنای منابع از ویژگی عملگرایی16 و تعمدی بودن17 بیشتری برخوردار بوده، بر جنبه های رفتاری برنامه ریزی استراتژیک تأکید دارد و بدین جهت دارای قلمرو چشم انداز وسیعتر است .به علاوه مونتگومری18 اعتقاد دارد که نگرش بر مبنای شایستگی فرایندگرا است، در حالیکه نگرش بر مبنای منابع اینگونه نیست. بررسی پیشینه آکادمیک رقابت بر مبنای شایستگی بیانگر این است که اولین بار سلزنیک19 به شایستگی متمایز20 اشاره کرده است. با این حال، روش استراتژیک بر مبنای شایستگی اخیرابًا مقاله معروف پراهالاد و هامل21 مورد توجه جدی قرار گرفته است. آنها، عوامل تعیینکننده موفقیت سازمانی را شایستگیهای هستهای22 میدانند. آنها شایستگی هسته ای را به عنوان یادگیری جمعی در سازمانمخصوصاً چگونگی هماهنگی مهارتهای مختلف تولید و یکپارچهسازی جنبههای چندگانه تکنولوژی تعریف میکنند . نگرش رقابت بر مبنای شایستگی، ظرفیت ایجاد، تقویت و توسعه شایستگیهای هستهای سازمان را برای تولید محصولات موفق در بازار، پایه و اساس مزیت رقابتی با ثبات میداند.

از نظر پراهالاد و هامل، هر نوع شایستگی را نمیتوان به عنوان شایستگی هستهای تلقی کرد و تنها شایستگیهایی که دارای ویژگیهای سه گانه زیر باشند شایستگیهای هستهای سازمان را تشکیل میدهند:
توانایی تسهیل دسترسی بالقوه به بازار را داشته باشند

باعث شوند مشتریان سازمان را به عنوان منبع اصلی ارزش افزوده محصول/خدمت تلقی کنند.

برای تقلید توسط رقبا مشکل باشند(دیتونی،.(2003
-3-2-2نگرش قابلیتهای پویا

روش قابلیتهای پویا، توجه را متمرکز بر توانایی سازمان برای نوسازی و تجدید ساختار منابع سازمان متناسب و سازگار با تغییرات محیطی سازمان کرده، و به جنبه های نزدیکی به مشتری و توسعه شایستگی ها/قابلیتها در طول کل زنجیره ارزش سازمان تأکید دارد. این روش به توانایی سازمان برای تغییر پایه منابع از طریق ایجاد، یکپارچه سازی، باز ترکیب و آزادسازی اشاره میکند (پارک،.(1996

13 – Jay Barney 14 – heterogeneity 15 – imperfect mobility 16 – proactive 17 – deliberativeness 18 – Montogomery 19 – Selznick 20 – distinctive competence 21 – Prahalad and Hamel 22 – core competence

چارچوب تئوریک قابلیتهای پویا توسط تیس و دیگران1 ارائه شد .براساس این چارچوب، مزیت رقابتی بر فرایندهای متمایز(روشهای هماهنگی و ترکیب دارایی های سازمان و مسیرهای تکاملی سازگارسازی آنها) مبتنی است. پویایی2 در این نگرش به ظرفیت نوسازی و بازسازی شایستگیها به منظور سازگاری با محیط متغیر کسب و کار، وابستگی های معین مسیرها، و موقعیتهای واقعی بازار اشاره دارد، در حالیکه قابلیتها بر نقش کلیدی مدیریت استراتژیک در سازگارسازی، یکپارچه سازی و انسجام بخشی و باز پیکربندی منابع، شایستگیها و مهارت های سازمانی با هدف تأمین الزامات محیط متغیر و به روش مناسب تأکید دارند. سازمانها با پیکربندی وساختاردهی منابع و با استفاده زیرکانه تر و سریعتر از قابلیتها نسبت به رقبا به مزیت رقابتی بلندمدت دست می یابند و در این رابطه نقش و اهمیت اقدامات مدیریتی برای استفاده پویا از قابلیتها نسبت به خود قابلیتها برجسته تر و تعیین کننده تر است( ایسنهارت و مارتین3،.(2003

-3-2استراتژی های بازاریابی

از دیدگاه مدیریت استراتژیک، تعاریف متعددی از استراتژی و خطمشی شرکت صورت گرفته است،برای مثال، چندلر (1962)، استراتژی را چنین توصیف میکند:” تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیمهای متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظرحاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می کند که استراتژی عبارتست از یک طرح واحد، همه جانبه وتلفیقی، که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصتها و تهدیدهای محیطی، مربوط ساخته، دستیابی به اهداف اساسی سازمان را میسر میسازد.

استراتژی بازاریابی ابزاری هستند که اهداف توسط آنها حاصل می شود، این استراتژی ها مربوط به این سوال هستند که چگونه اهداف میتوانند عملی گردند. موفقیت طرح بازاریابی به کارایی استراتژی بازاریابی بستگی دارد. فعالیتها و منابع بازاربه منظور تامین اهداف عملیاتی است (واکر، .(2001 استراتژی بازاریابی برنامه ای علمی راجع به تولید، توزیع، ترفیع و قیمت گذاری محصولات و خدماتی است که نیازهای مشتریان خاصی را در بازار هدف فراهم میکند، استراتژی بازاریابی بهترین روش بکارگیری منابع سازمانی وتاکتیک های تامین و براورده کردن اهداف کلان وبخشی سازمان را مشخص می کند. 4Ps مخفف 4 واژه محصول4 ، قیمت5 ، ترفیع 6 و مکان 7 است . مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه 1950 به وسیله نیل بوردن معرفی شد و به 4Ps معروف گشت (گرانروس، .(1997
-1-3-2عوامل نوین در آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی نمایانگر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت تدوین کنند(دویلی، .(1995 برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل میشود. اینها مهمترین نوع بخشهایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص میدهند (گولداسمیت، .(1999 بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست. درآمیخته بازاریابی خدمات 3Ps دیگر شامل پرسنل، داراییهای فیزیکی و رویه ها (فرآیندها) را در جمع 4Ps مشاهده میکنیم که درنهایت یک آمیخته بازاریابی با 7Ps برای خدمات به وجود میآید. بدین ترتیب تئوریسینهای بازاریابی خدمات، یک تئوری مدیریتی جدید را ایجاد کردند و آن را از بازاریابی کالاها متمایز ساختند(لاولاک، 1996؛ گولداسمیت، .(1999

-2-3-2استراتژی بازاریابی محیطی

جامعه در حال پیشرفت و توجه روزافزون به محیط زیست باعث شده است که تعداد بسیار زیادی از شرکتها به مفاهیم محیط زیستی به عنوان منبع اصلی تغییراستراتژیک توجه کنند. بازاریابیسنتی بیش از حد بر خواستههای مشتریان تاکید میکند و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را به حساب نمیآورد. این مسئله در تمام ابعاد سازمانها وارد شده و بازاریابی را نیز تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم بازاریابی محیطی شده است( افسردگان وهمکاران، .(1390

استراتژی محیطی نشان دهنده میزان ورود مسائل محیطی به فرایند برنامه ریزی راهبردی است. این مفهوم به این اشاره دارد که آیا مدیران در زمان برنامه ریزی به محیطزیست توجه دارند یا نه. استراتژی بازاریابی محیطی میتواند در سه سطح استراتژیک، شبه استراتژیک و تاکتیکی رخ دهد. درمحیطیشدن(سبز شدن)

1 – Teece, Pisano and Shuen 2 – dynamic 3 – Esenhart and Martin 4 – product 5 – price 6 – promotion 7 – place

استراتژیک، تغییرات زیربنایی استراتژیک در فلسفه شرکت به وجود می آید، محیطیشدن شبه استراتژیک شامل تغییرات قابل توجهی در راه و رسم سازمان های تجاری است و درمحیطی شدن تاکتیکی برخی فعالیتهای وظیفهای به عنوان مثال ترفیعات، منطبق با محیط میشوند. بازاریابی محیطی مفهوم بسیار وسیعی است که میتواند در کالاهای مصرفی، صنعتی ویا حتی خدمات اعمال شود. . این نوع بازاریابی، از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص زیست محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد، از محیطزیست حمایت می کند( دعایی, فتحیوشیخیان, .(1385


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,

تاريخ : 24 مهر 1395 | <-PostTime-> | نویسنده : ali | بازدید : <-PostHit->

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کشاورزي پايدار با مديريت هوشمند کشت تحت pdf دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کشاورزي پايدار با مديريت هوشمند کشت تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کشاورزي پايدار با مديريت هوشمند کشت تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کشاورزي پايدار با مديريت هوشمند کشت تحت pdf :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: 4

نویسنده(ها):

آرش واقف کودهی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
آلاله واقف کودهی – دانشجوی کارشناسی شیمی، دانشگاه گیلان

چکیده:

خزانه الکترونیکی کشت پای های" دستگاهی است که با الگوسازی از روش هیدروپونیک، مدیریت آبیاری، میزان گرما، تهویه هوا، مقدار پاشش کود و سموم در آن، توسط یک پردازشگر قابل برنامهریزی انجام م یگیرد. دستگاه مذکور با انداز هگیری و اخذ اطلاعات مبنا در یک دوره کشت محصولی خاص، با استفاده از قابلیت حسگرهای الکترونیکی و برنامه ریزی پردازشگر الکترونیکی، قادر خواهد بودبا توجه به نیاز گیاه مورد نظر، در زمانهای مقرر میزان آبیاری، گرما و کود و سموم را هوشمندانه کنترل نماید. این دستگاه که در حال حاضر در پارک علم و فن آوری گیلان در حال ساخت وآزمایش است، دارای سیستم بسته آبیاری میباشد. بدیهیست استفاده این دستگاه در تعداد انبوه در اقلیم گوناگون، چه تاثیر شگرفی در کشاورزی پایدار، مبارزه با بحران خشکسالی و کنترل آلاینده هایمحیط زیست خواهد داشت. از مزایای دیگر دستگاه مهیا نمودن شرایط رشد در داخل خزانه و حذف شرایط مکانی و زمانی برای کشت و پرورش محصول م یباشد. حمایت از تولید انبوه این دستگاهبعنوان یک طرح ملی دانش بنیان می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با بحران ها و کنترل آلایندههای محیط زیست، همچنین کسب و کاری پر درآمد و اهرمی جهت حفظ استقلال و تامین رفاهعمومی محسوب شود


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي علل و عوامل تخريب مراتع و راهکارهاي جلوگيري از تخريب مراتع استان ايلام مطالعه موردي شهرستان شيروانچرداول تحت pdf دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي علل و عوامل تخريب مراتع و راهکارهاي جلوگيري از تخريب مراتع استان ايلام مطالعه موردي شهرستان شيروانچرداول تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي علل و عوامل تخريب مراتع و راهکارهاي جلوگيري از تخريب مراتع استان ايلام مطالعه موردي شهرستان شيروانچرداول تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي علل و عوامل تخريب مراتع و راهکارهاي جلوگيري از تخريب مراتع استان ايلام مطالعه موردي شهرستان شيروانچرداول تحت pdf :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 5
نویسنده(ها):
سعید طهماسبیان – کارشناس ارشد مرتعداری
مریم مومنی – کارشناس گیاهان دارویی
فوزیه نجفی – کارشناس جنگل

چکیده:
مشکل تخریب مراتع تنها دامنگیر ایران نیست و بیشتر کشورها با این موضوع درگیر هستند ولی باید خاطرنشان ساخت که تخریب مراتع درایران از وضعیت حادتری برخوردا راست کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع بیان میدارند سالانه هزار هکتار از مراتع کشور به سمت بیابانی شدن پیش می روند هرچند تلاش هایی درجهت کاهش روند تخریب مراتع تاکنون توسط دولت برداشته شده بدون مشارکت بهره برداران روستائیان و عشایر نتایج چندانی را درپی نداشته است تحقیق حاضر از نوع کاربری و به روش توصیفی صورت گرفته است ودارای یک جامعه آماری که بهره برداران می باشند پرسشنامه بین آنان توزیع شده است که پرسشنامه های مذکور از لحاظ روایی و پایایی مورد تایید قرارگرفته است و حجم نمونه براساس فرمول n=12 می باشد نتایج حاصله از تحقیق نشان میدهد که سطح تحصیلات میزان درآمد و تعداد اعضای خانوار تبدیل اراضی به دیمزارهای کم بازده افزایش از حد دام و چرای مفرط و بی رویه چرای زودرس نداشتن آگاهی کامل درخصوص اجرای چرای اصولی بوته کنی عدم آموزش بهره برداران و.. درتخریب مراتع موثر هستند و رابطه معنی داری باه م دارند .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعيين زمان انتقال جرم جامد – سيال با شبيه سازي در فضاي يک بعد در برخي اشکال هندسي تحت pdf دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعيين زمان انتقال جرم جامد – سيال با شبيه سازي در فضاي يک بعد در برخي اشکال هندسي تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعيين زمان انتقال جرم جامد – سيال با شبيه سازي در فضاي يک بعد در برخي اشکال هندسي تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعيين زمان انتقال جرم جامد – سيال با شبيه سازي در فضاي يک بعد در برخي اشکال هندسي تحت pdf :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: همایش ملی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

کاروان ویسی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
میثم حبیبی – دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در بسیاری از مسائل انتقال جرم که در فضای دو بعدی و سه بعدی مطرح می شود به دلیل پیچیدگی هایی که پارامترهای موثر در مسئله در حل آن ایجاد می کند ساده سازی ا ز مهمترین اصول برای حل این مسائل می باشد تخمین زمان تصعید یک جامد در فاز گاز که انتقال جرم در فاز گاز صورت می گیرد و تخمین زمان انحلال یک جامد در فاز مایع که انتقال جرم در فاز مایع صورت می گیرد از آن دست مسائلی هستند که حل کلی و شکل واقعی آن بسیار پیچیده بوده که عملات حل آنرا ناممکن ساخته است. در این مقاله سعی شده است تا با فرض هایی که بر مسئله وارد شده زمان کلی انتقال جرم را برای برخی اشکال هندسی بدست آوریم. تکنیکی که در نهایت به حل مسئله کمک کرده است شبیه سازی مسئله در فضای یک بعدی با فرض انتقال جرم متقارن است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي آنومالي هاي مادون قرمز حرارتي (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان تحت pdf دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي آنومالي هاي مادون قرمز حرارتي (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان تحت pdf کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي آنومالي هاي مادون قرمز حرارتي (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان تحت pdf ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي آنومالي هاي مادون قرمز حرارتي (TIR) قبل از زلزله 23 مهر ماه 1383 راور کرمان تحت pdf :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

قاسم عسکری – کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، گروه پیش بینی زلزله دانشگاه صنع
ناصر حافظی مقدس – استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا رحیمی تبار – دانشیار و رئیس گروه پیش بینی زلزله دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
احمد ادیب – ریاست گروه مخاطرات زیست محیطی پژوهشکده سوانح طبیعی، استاد یار دانشگاه

چکیده:

در مقاله حاضر آنومالی حرارتی مادون قرمز قبل از زلزله 1383 راور کرمان با بزرگی 5ML=5.1 بر اساس داده های شب هنگام باند 4 ماهوارهNOAA (سنجنده AVHRR) در محدوده فرکانس 10,5 تا 11,5 میکرومتر با بهره گیری از تکنیک های پردازش تصویرمورد بررسی قرار گرفته است .تحلیل نتایج با استفاده از سه مدل ابداعی آرایه مربعی، آرایه مستطیلی و مربعی زمین شناسی انجام پذیرفته است. نتایج این مطالعات حاکی از افزایش شدید و غیر نرمال شدت تشعشعی، 5 روز قبل از زلزله در اطراف کانون سطحی زلزله و در امتداد گسل زمی ن لرزه ای می باشد . همچنین بررسی حاضر نشان می دهد که تغییرات شدت تشعشی قبل از زلزله، در رخنمون های آذرین بیشتر از سایر رخنمون های سنگی در اطراف کانون زلزله می باشد . نهایتا نتایج اینبررسی قابلیت استفاده از داده های ماهواره ایNOAA جهت پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت را اثبات می کند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
,